Ta strona używa plików cookies.          Bezpieczeństwo w sieci AKCEPTUJĘ
header1
header2
header3
header4

 

 

 

Raport z ewaluacji wewnętrznej

w Zespole Szkół w Batorzu

w roku szkolnym

2015/2016

 

Wymaganie: Promowana jest wartość edukacji

Cel ewaluacji:

           ·          Pozyskanie informacji na temat zainteresowania pracą szkoły i jej osiągnięciami

           ·          Zweryfikowanie działań promocyjnych szkoły

           ·          Pozyskanie informacji, w jakim stopniu promowana jest wartość edukacji

           ·          Pozyskanie informacji , w jakim stopniu szkoła kształtuje postawy uczenia się przez całe życie.

 

Metody badań:

Ankietowanie

Wywiad

Analiza dokumentacji

 

Źródła danych

Zestawienie wyników ankiet do uczniów, rodziców,

Kwestionariusze  wywiadów z uczniami, dyrektorem szkoły, partnerami szkoły, nauczycielami.

Arkusz analizy dokumentacji

 

 

Charakterystyka wymagania:

poziom podstawowy

W szkole  prowadzi się działania kształtujące pozytywny klimat sprzyjający uczeniu się.

 W szkole  prowadzi się działania kształtujące postawę uczenia się przez całe życie.

poziom wysoki

Szkoła lub placówka wykorzystuje informacje o losach absolwentów do promowania wartości edukacji. Działania realizowane przez szkołę lub placówkę promują wartość edukacji w społeczności lokalnej.

 

Przebieg ewaluacji

14 września 2015r. na  zebraniu rady pedagogicznej wybrano do ewaluacji wewnętrznej  na bieżący rok szkolny wymaganie: „Promowana jest wartość edukacji”. Następnie opracowany został plan i projekt ewaluacji. Nauczyciele przeprowadzili badania na podstawie których został opracowany niniejszy raport.  Ankietowaniu poddano po  34 uczniów  ze szkoły podstawowej i gimnazjum, 13 rodziców z gimnazjum i 35 rodziców szkoły podstawowej . Przeprowadzono wywiady z 15 uczniami edukacji wczesnoszkolnej, 12 uczniami klas IV- V  i 12 uczniami gimnazjum oraz z 10 nauczycielami, dyrektorem szkoły i partnerami szkoły – Kierownikiem Ośrodka Pomocy Społecznej, Dyrektorem Gminnego Ośrodka Kultury.

 

Wyniki ewaluacji wewnętrznej

 

SZKOŁA PODSTAWOWA

Obszary badania:

1.      W szkole lub placówce prowadzi się działania kształtujące pozytywny klimat sprzyjający uczeniu się.

 

Najmłodsi uczniowie w wywiadzie skierowanym do nich wypowiedzieli się, że w szkole czują się dobrze, świetnie ( 13 na 15 uczniów biorących udział w wywiadzie). Zdaniem rodziców na lekcjach panuje życzliwa atmosfera  sprzyjająca uczeniu się (26 rodziców zaznaczyło odpowiedź na wszystkich i na większości lekcji ). Uczniowie klas IV-VI w ankiecie na to samo pytanie podali następujące odpowiedzi: tylko dwóch uczniów podało dopowiedź, że na wszystkich lekcjach panuje życzliwa atmosfera, 10 wybrało odpowiedź na większości, 15 uczniów uważa że na połowie zajęć atmosfera jest życzliwa,                        4 na mniej niż połowie i 3 iż na żadnych zajęciach.  W wywiadzie zaś uczniowie wypowiedzieli się, że na lekcjach panuje różna atmosfera i zależy od przedmiotu.  Uczniowie i rodzice zgodnie stwierdzili, że nauczyciele odnoszą się z szacunkiem do swych podopiecznych (33 rodziców  wybrało odpowiedź wszyscy i  większość nauczycieli, 25 uczniów wybrało odpowiedź wszyscy i większość)

Zróżnicowane zdania mieli uczniowie w ankietach na temat tego, czy są zachęcani  do pomocy sobie nawzajem. Padały różne zdania , połowa uczniów twierdzi, że bardzo często  i  często są zachęcani do współpracy i tyle samo twierdzi, że rzadko i nigdy. W wywiadzie natomiast uczniowie wypowiedzieli się, że istnieje pomoc koleżeńska i uczniowie pomagają sobie  nawzajem. Niemal wszyscy uczniowie najmłodsi wyrazili opinię, że zachęcani są do współpracy i pomocy koleżeńskiej. Nauczyciele wyrazili również taką opinię, że nie zawsze uczniowie wyrażają zgodę na wzajemną pomoc w nauce. Tak samo zróżnicowane były zdania na temat czy nauczyciele wysłuchują  uczniów, gdy ci mają potrzebę porozmawiać,  najmłodsi uczniowie stwierdzili, że są wysłuchiwani, starsi uczniowie w  wywiadzie również wyrazili taką opinię, że są wysłuchani . Natomiast w ankietach 16 uczniów na to pytanie wybrało odpowiedz bardzo często i często i 15 uczniów wyraziło opinię, że rzadko i nigdy.

Nauczyciele  dają uczniom  różne wskazówki jak się uczyć np. dostają wskazówki wpisane  do  zeszytów, dostają wskazówki jak powtarzać treści lekcji, jak znajdować najważniejsze informacje, padały odpowiedzi, że nauczyciele mówią o swoich sposobach uczenia się. Ponad połowa ankietowanych stwierdziła,  że nauczyciele upewniają się czy zrozumieli treści omawiane na lekcji,  13 ankietowanych była odmiennego zdania. W wywiadzie zaś uczniowie zgodnie stwierdzili, że nauczyciele zadają pytania pod koniec lekcji i na następnej upewniając się czy temat został zrozumiany.  W  ankietach pytano również czy lekcje są   dla uczniów ciekawe i rozbudzają zainteresowania,  najczęściej padały odpowiedzi iż często                          i bardzo często,  10 uczniów wybrało odpowiedź, że rzadko. W wywiadzie najmłodsi uczniowie twierdzą, że lekcje są interesujące, zaś starsi  twierdzą, że to czy lekcja jest ciekawa zależy od tematu i przedmiotu, od trudności lekcji.  Uczniowie, nauczyciele i dyrektor szkoły również  podają szereg działań które szkoła organizuje rozbudzając zainteresowania są to wycieczki (najwięcej wypowiedzi), konkursy sportowe, apele szkolne, akcje charytatywne, zajęcia pozalekcyjne, konkursy organizowane przez bibliotekę szkolną, konkursy przedmiotowe, wyjazdy do kina , teatru.

 W wywiadzie z dyrektor szkoły wskazał, że nauczyciele dzielą się swoja wiedzą na zespołach klasowych, na zebraniach , gdy uczestniczą w szkoleniach i kursach, organizowane są zebrania szkoleniowe.  Nauczyciele podają również, że często wymieniają doświadczenia                       i wiedzę w rozmowach  między sobą.

 

Dyrektor i nauczyciele kształtują pozytywny klimat sprzyjający uczeniu się. Szkoła podejmuje szereg działań sprzyjających rozwijaniu zainteresowań.

Niektórzy uczniowie nie dostrzegają pozytywnej atmosfery na lekcjach sprzyjającej uczeniu się oraz twierdzą, że rzadko są wysłuchiwani przez nauczycieli.

 

 

2.      W szkole  prowadzi się działania kształtujące postawę uczenia się przez całe życie.

 

Uczniowie mają świadomość po co się uczą. Najmłodsi w wywiadzie wypowiadali się, że uczą się żeby mieć wiedzę, być mądrym, skończyć studia i znaleźć dobrą pracę, taką samą opinię wyrażali również starsi uczniowie. O wartości nauki uczniom mówią rodzice i nauczyciele. Nauczyciele prowadzą szereg działań, które motywują uczniów do nauki, i tak uczniowie najmłodsi wymieniali że są zachęcani ciekawymi zadaniami, ocenami, opowiadaniami  różnych ciekawych historii, organizując fajne zabawy stosując plusy, nagrody. W wywiadzie  starsi uczniowie podawali, że nauczyciele zadają dodatkowe prace dla chętnych na oceny, nagrody w konkursach, słownie zachęcają . W ankietach najwięcej uczniów wybrało jako motywację do nauki ustne pochwały, nagrody i dyplomy, dodatkowe ciekawe zadania ,udział w konkursach, wystawy wycieczki. Podobnie nauczyciele i dyrektor wymieniali  podobne działania rozwijające zainteresowania ( spotkania z ciekawymi ludźmi np. poetką, czytanie książek itp.)  Rodzice w ankietach wyrazili opinię, że ich dzieci są zmotywowane przez nauczycieli do nauki (31 na 35).  Zdaniem  niemal wszystkich rodziców szkoła pomaga rozwijać zainteresowania i aspiracje oraz zaspokaja potrzeby edukacyjne ich dzieci .

Jedna trzecia   uczniów w ankiecie twierdzi ,że ma możliwość  wyrażania własnego zdania na tematy poruszane na lekcjach , a połowa podaje, że tylko na mniej niż połowie zajęć może wyrażać własne zdanie. W wywiadzie zaś uczniowie wypowiadali się, że mogą wyrażać własne zdanie, a nawet często nauczyciele pytają o ich zdanie. Tylko połowa  uczniów wyraziła opinię, że  może zgłaszać pomysły dotyczące pracy na lekcji. W wywiadzie zaś uczniowie podawali ,  że zgłaszanie pomysłów zależy od lekcji, na niektórych można, byli też tacy uczniowie którzy mówili, że pomysłów nie zgłaszają. Nauczyciele zaś twierdzą,                           że uczniowie mogą wyrażać swoje zdanie co do pracy na lekcji, ale robią to rzadko. Uczniowie nie boja się zdawać pytań i popełniać błędów na zdecydowanej większości lekcji. Natomiast w wywiadzie padały różne zdania jedni twierdzili, że pytają się i nie mają z tym kłopotu, inni zaś mówili, że jeśli są nie pewni pytań nie zadają . Podobnie jeśli chodzi o popełnianie błędów -  niektórzy się boją wyśmiewania.

 

Nauczyciele prowadzą różne działania, które motywują uczniów do nauki i rozwijają zainteresowania uczniów.

Nauczyciele udzielają wskazówek jak uczyć  się .

Duża grupa uczniów  nie wyraża własnego zdania na tematy poruszane na lekcjach i nie zgłasza pomysłów co do pracy na lekcji.

Niektórzy uczniowie boją się zadawać pytania i popełniać błędy na lekcji.

 

3.      Szkoła lub placówka wykorzystuje informacje o losach absolwentów do promowania wartości edukacji.

W wywiadzie dyrektor wskazał,  że uczniowie  szkoły podstawowej  mają kontakt  z gimnazjalistami , którzy są absolwentami szkoły podstawowej. O ich osiągnięciach uczniowie dowiadują się poprze radiowęzeł, w czasie apeli szkolnych , z gazetek informacyjnych, ze szkolnej strony internetowej, ze szkolnego Facebooka. Zdaniem uczniów nauczyciele tylko czasami np. na godzinach wychowawczych rozmawiają o tym co robią uczniowie, którzy skończyli szkołę

 

Szkoła  wykorzystuje informacje o losach absolwentów do promowania wartości edukacji.

 

4.      Działania realizowane przez szkołę  promują wartość edukacji w społeczności lokalnej.

 

Uczniowie , rodzice , nauczyciel i dyrektor wskazali szereg działań promujących osiągnięcia uczniów najczęściej padały wskazania, że osiągnięcia uczniów prezentowane są na stronie internetowej  szkoły , na Facebooku, gdzie szkoła ma również swój profil, rodzice wskazywali wywiadówki, uczniowie również radiowęzeł szkolny, tablicę informacyjną , puchary i dyplomy, apele szkolne, wywiadówki z rodzicami.

 Partnerzy szkoły wyrazili opinię, że szkole zależy na współpracy ze środowiskiem lokalnym co jest widoczne poprzez udział w życiu kulturalnym gminy, jak też poprzez współpracę z instytucjami na terenie gminy. Partnerzy wymieniali działania, które promują wartość edukacji są to obchody dni Babci i Dziadka, Dzień Matki, udział uczniów w gminnych zawodach sportowych , zachęcanie uczniów do uczestnictwa w zajęciach nauki gry na instrumentach w GOK-u, zajęciach tanecznych,  organizacje przez szkołę akcji charytatywnych, udział uczniów w  projektach organizowanych przez Bibliotekę Publiczną, udział uczniów w festynach sportowo – rekreacyjnych. Wskazywano również wartość  szkoleń, prelekcji dla rodziców jakie organizowane są w czasie zebrań z rodzicami , podczas których przekazywane jest wiedza dotycząca m in. prawidłowego wychowania dzieci, profilaktyki uzależnień, promocji zdrowia.

Zdaniem partnerów działania edukacyjne szkoły są promowane na stronie internetowej, na wywiadówkach, na Facebooku , czasem w gazecie Panorama Powiatu Janowskiego, oraz w gablotach w szkole.

 

Szkoła promuje wartość edukacji w społeczności lokalnej.

 

 

 

GIMNAZJUM

 

Obszary badania:

1.      W szkole prowadzi się działania kształtujące pozytywny klimat sprzyjający uczeniu się.

 

W opinii gimnazjalistów pytanych w ankiecie, na mniej niż połowie zajęć panuje życzliwa atmosfera sprzyjająca uczeniu się , zaś w wywiadzie uczniowie wypowiadali się, że miła atmosfera panuje na lekcjach, jeśli uczniowie zazwyczaj przeszkadzający na lekcjach są nieobecni w szkole  oraz  sytuacja zależy od przedmiotu. Natomiast zdaniem rodziców, na większości lekcji atmosfera jest sprzyjająca uczeniu się. W wywiadzie uczniowie wypowiedzieli się, że nauczyciele odnoszą się do nich z szacunkiem, mówią po imieniu, natomiast w ankiecie zdania były podzielone połowa uczniów wyraziła zdanie, że nauczyciele odnoszą się z szacunkiem na większości zajęć, połowa wskazała odpowiedź na połowie zajęć i mniej niż połowie zajęć. Odmiennego zdania również byli rodzice, według ich opinii wszyscy i większość nauczycieli odnoszą się do ich dzieci z szacunkiem oraz większość nauczycieli dba o dobre relacje między uczniami w czasie lekcji.

Gimnazjaliści rzadko lub w ogóle nie rozmawiają z nauczycielami o tym, w jaki sposób się uczyć, w wywiadzie również padło wskazanie, że nie rozmawia się z nauczycielami o tym jak się uczyć. 

Jednak w kolejnych pytaniach uczniowie wskazywali, że nauczyciele podają im jak zapamiętać nowe informacje, jak powtórzyć ważne treści lekcji, robić notatki i wyszukać najważniejsze informacje.  Zatem te 2 wypowiedzi uczniów są ze sobą  sprzeczne.

Większość uczniów wybrała odpowiedź, iż nauczyciele rzadko lub nigdy nie wysłuchują ich, gdy uczniowie mają potrzebę porozmawiać. Połowa ankietowanych uważa, że nauczyciele upewniają się, że uczniowie zrozumieli treści przekazywane na lekcji i również tyle samo uczniów twierdzi, że tylko połowa lub mniej niż połowa prowadzi takie działania.   W wywiadzie zaś uczniowie podawali, że kilkakrotnie nauczyciele upewniają się, czy treści zostały zrozumiane, zadają pytania czy uczniowie zrozumieli , zadają pytania  sprawdzające.

To kolejna sprzeczność w odpowiedziach uczniów.  Gimnazjaliści stwierdzili, że rzadko są zachęcani do pomocy innym w nauce. Dla zdecydowanej większości uczniów (24 na 34 ankietowanych ) lekcja rzadko są ciekawe, wśród powodów podane było, że nie ma nic praktycznego i tok nauczania jest nudny.  Uczniowie, nauczyciele i dyrektor wymieniają przykłady różnych działań, których celem jest rozwój zainteresowań uczniów są to m.in. zajęcia pozalekcyjne, konkursy przedmiotowe, apele szkolne, wycieczki, spotkania z ciekawymi ludźmi np. (poetką, strażą), zawody sportowe, wyjścia na stok narciarski, wyjazdy do kina.

Dyrektor i nauczyciele kształtują pozytywny klimat sprzyjający uczeniu się. Szkoła podejmuje szereg działań sprzyjających rozwijaniu zainteresowań.

Niektórzy uczniowie nie dostrzegają pozytywnej atmosfery na lekcjach sprzyjającej uczeniu się oraz twierdzą, że rzadko są wysłuchiwani przez nauczycieli.

 

 

 

2.      W szkole  prowadzi się działania kształtujące postawę uczenia się przez całe życie.

                       

Uczniowie mają świadomość tego po co się uczyć, najczęściej  o tym mówią im rodzice następnie nauczyciele. Nauczyciele stosują rożne metody zachęcające do nauki m.in. projekty, zadania dodatkowe, metody aktywizujące. Z wywiadu z dyrektorem i ankiet do uczniów  wynika ze szkoła organizuje rożne akcje rozwijające zainteresowania: są to między innymi apele szkolne, zajęcia pozalekcyjne, konkursy, zawody sportowe, akcje czytania uczniom, wycieczki , spotkania z różnymi ciekawym  osobami .

Rodzice twierdzą, że szkoła raczej pomaga rozwijać zainteresowania ich dzieci (10 na 13), wszyscy rodzice twierdzą, że szkoła zaspokaja potrzeby edukacyjne uczniów. Rodzice wyrazili tez opinię że ich dzieci są zmotywowane do nauki przez nauczycieli.  Uczniowie wskazali, że są motywowani do nauki przez nauczycieli głównie przez ustne pochwały (19 wskazań) , udział w kółkach zainteresowań (9 wskazań). Ponad połowa  uczniów nie boi się zadawać pytań na większości lekcji. W wywiadzie na to pytanie odpowiedzi były różne, uczniowie nie zawsze mają odwagę zadawać pytania, czasem brakuje pewności siebie. Również połowa uczniów nie boi się popełniać błędów, podobnie w wywiadzie  uczniowie różnie się wypowiadali , niektórzy boja się wyśmiania. Również zdania były podzielone na temat czy uczniowie mogą wyrażać własne zdanie na tematy poruszane na lekcjach: 12 uczniów wybrało odpowiedź na wszystkich i większości zajęć i 21 uczniów wybierało odpowiedzi na połowie i mniej niż połowie zajęć . Większość uczniów  uważa, że nie mają możliwości zgłaszania pomysłów dotyczących tego jak chcieliby pracować na lekcji. W opinii nauczycieli  z kolei wynika, że uczniowie mogą zgłaszać propozycje pracy na lekcji, ale  bardzo rzadko to robią.

 

Nauczyciele prowadzą różne działania, które motywują uczniów do nauki i rozwijają zainteresowania uczniów.

Nauczyciele udzielają wskazówek jak uczyć  się .

Duża grupa uczniów  nie wyraża własnego zdania na tematy poruszane na lekcjach i nie zgłasza pomysłów co do pracy na lekcji.

Niektórzy uczniowie boją się zadawać pytania i popełniać błędy na lekcji.

 

 

 

3.      Szkoła  wykorzystuje informacje o losach absolwentów do promowania wartości edukacji.

Z wypowiedzi dyrektora szkoły wynika, że szkoła  prowadzi księgę losów absolwentów w której zbierane są informacje w  jakiej szkoły średniej nasi  absolwenci kontynuują naukę, ale nie upowszechnia się  osiągnięć absolwentów. Również uczniowie wypowiedzieli się, że nauczyciele rzadko rozmawiaj z nimi o tym co robią uczniowie, którzy skończyli naszą szkołę. O losach absolwentów dowiadujemy się też , gdy odwiedzają oni naszą szkołę z promocją  szkoły średniej w której się uczą, lub sporadycznie w czasie spotkań. Absolwenci też czasem odwiedzają naszą szkołę i indywidualnie rozmawiają  z gimnazjalistami. Natomiast absolwenci nie są specjalnie zapraszani do naszej szkoły.

 

Szkoła sporadycznie wykorzystuje informacje o losach absolwentów do promowania wartości edukacji.

 

 

4.      Działania realizowane przez szkołę promują wartość edukacji w społeczności lokalnej.

Uczniowie , rodzice , nauczyciel i dyrektor wskazali szereg działań promujących osiągnięcia uczniów najczęściej padały wskazania, że osiągnięcia uczniów prezentowane są na stronie internetowej  szkoły , na Facebooku, gdzie szkoła ma również swój profil, rodzice wskazywali wywiadówki, uczniowie również radiowęzeł szkolny, tablicę informacyjną,  puchary i dyplomy, apele szkolne, wywiadówki z rodzicami.

 Partnerzy szkoły wyrazili opinię, że szkole zależy na współpracy ze środowiskiem lokalnym co jest widoczne poprzez udział w życiu kulturalnym gminy, jak też poprzez współpracę z instytucjami na terenie gminy. Partnerzy wymieniali działania, które promują wartość edukacji jest to  udział uczniów w gminnych zawodach sportowych, zachęcanie uczniów do uczestnictwa w zajęciach nauki gry na instrumentach w GOK-u.

Organizacja różnych  akcji charytatywnych, udział uczniów w festynach sportowo – rekreacyjnych. Wskazywano również wartość  szkoleń, prelekcji dla rodziców jakie organizowane są w czasie zebrań z rodzicami, podczas których przekazywana jest wiedza dotycząca m in. prawidłowego wychowania dzieci, profilaktyki uzależnień, promocji zdrowia.

Zdaniem partnerów działania edukacyjne szkoły są promowane na stronie internetowej, na wywiadówkach, na Facebooku , czasem w gazecie Panorama Powiatu Janowskiego, oraz w gablotach w szkole.

 

Szkoła promuje wartość edukacji w społeczności lokalnej.

 

 

 

Wnioski do pracy dla Zespołu Szkół

1.  Na lekcjach wychowawczych w gimnazjum przedstawiać sylwetki absolwentów, ich drogę edukacyjną i osiągnięcia.

2. Zapraszać do szkoły absolwentów w celu prezentacji ich osiągnięć oraz promowania wartości uczenia się.

 

3.  Dbać o życzliwą atmosferę na lekcjach na linii nauczyciel – uczeń oraz uczeń - uczeń.