header1
header2
header3
header4

 Historia szkoły

Pierwsza zachowana księga protokołów z zebrania Rady Pedagogicznej naszej szkoły została założona 10.09.1927 r. Zebranie Rady Pedagogicznej odbyło się przy udziale 3 osób pod przewodnictwem kierownika szkoły Pani Terleckiej 3 - klasowej szkoły powszechnej. W protokole Rady Pedagogicznej Nr 3 z dnia 1.11.1927 roku w pkt. 4 porządku dziennego czytamy: Obchód 10-lecia szkoły polskiej. W omówieniu zaś: "W dniu 31.10.1927roku odbyło się uroczyste nabożeństwo w kościele parafialnym w Batorzu, z okazji 10-lecia szkoły polskiej, w którym wzięły udział wszystkie szkoły. Po nabożeństwie odbyły się okolicznościowe pogadanki w związku z 10-leciem szkoły polskiej "

W 1933 roku 3-klasowa szkoła powszechna została przemianowana na Publiczną Szkołę Powszechną stopnia II tzn. Szkołę VI klasową. Ilość dzieci uczących się w szkole z Batorza i Wólki Batorskiej – taki był rejon – kształtowała się od 171 do 192. 4 lutego 1934 r. w porządku dziennym po raz pierwszy znajduje się punkt: sprawa budowy szkoły. W konsekwencji Rada Gromadzka postanowiła przystąpić do budowy nowej szkoły względnie lokalu na szkołę. Problem ten od tego zebrania stał się głównym problemem kolejnych zebrań, gdyż ilość uczniów była stosunkowo duża a nauka odbywała się w wynajętych lokalach. Jedno z ciekawszych zebrań odbyło się 24 kwietnia 1938: „Mieszkańcy wsi Batorz i Kolonia Batorz zgromadzeni na Zabraniu Rodzicielskim podejmują uchwałę nazwania szkoły w Batorzu imieniem Marcina Borelowskiego – Lelewela, jednego z wodzów powstania styczniowego poległego pod naszą miejscowością w dniu 7 września 1863 roku.” W tym celu, aby uczcić godnie żywym pomnikiem pamięć Borelowskiego–Lelewela, zwracają się zebrani z gorącym apelem do Komitetu Budowy Szkoły, do Zarządu i Rady Gminy, aby przynajmniej poświęcenie kamienia węgielnego projektowanej szkoły mogło odbyć się w dniu 7 września jako 75 rocznicę pamiętnej bitwy.

Ta wola mieszkańców jednak nie spełniła się. Nastał czas wojny i okupacji, czas strachu i grozy. Pierwszy protokół z tego czasu pod datą 8.05 1941 r. punkt 2 porządku dziennego brzmi : Zarządzenia władz "Materiał o treści politycznej z czytanek i podręczników musi być usunięty przez wydarcie, bądź też zaklejenie odpowiednich kartek. Pomoce naukowe tej treści również. Podręczniki do religii: życie religijne jest zabronione w nauczaniu religii i dalej 26.06.1941 r. "Do nauki religii zniesione są następujące podręczniki: "Krótki zarys historii Kościoła", "Wiara i życie katolickie", "Nauka religii". Z pomocy naukowych należy jeszcze usunąć portret Pierwszego Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego i jego rodziny". W dwa miesiące potem "odebrać dzieciom podręczniki z języka polskiego, biologii i geografii". W 1942 roku zaistniał projekt zorganizowania szkoły zawodowej w zakresie : zielarstwa i jedwabnictwa. Realizacja nie nastąpiła.

26.05.1946 roku zostaje powołany nowy Komitet Budowy Szkoły, uchwalono składkę od hektara, w celu zakupu materiałów budowlanych z zamiarem rozpoczęcia budowy na wiosnę 1947 roku. Budowę rozpoczęto w 1948 roku. W 1954 r. zakończono budowę i szkoła w Batorzu uzyskała status VII klasowej szkoły. W 1966 roku szkoła uzyskała status VIII klasowej szkoły. Od roku szkolnego 1968/69 zaczęto wdrażać nowe systemy nauczania: Lecha, Okonia, Muszyńskiego. W roku szkolnym 1970/71 szkoła stała się tzw. szkołą bazową. 28.11.1972 roku – dyr. szkoły na posiedzeniu Rady Pedagogicznej przy omawianiu bazy szkoły, zaznaczył, że ze względu na zwiększającą się ilość dzieci, organizowanie klaso-pracowni i pracowni budynek szkoły musi być rozbudowany. Od stycznia 1973 roku szkoła w Batorzu uzyskała status Zbiorczej Szkoły Gminnej, jednak ze względów formalno-organizacyjnych funkcjonowanie na nowych zasadach rozpoczęło się od września 1974 roku. W tym roku nastąpiła częściowa reorganizacja sieci szkół w gminie.

Status Zbiorczej Szkoły Gminnej trwał do 1984 roku. W 1985 roku zapadła ostateczna decyzja co do budowy skrzydła szkoły z wykorzystaniem go jako Domu Nauczyciela. Wiadomość o zatwierdzonej decyzji rozeszła się bardzo szybko po naszej miejscowości. Powstał Społeczny Komitet Rodziców do spraw budowy. Wiele zasług w jego organizację włożył naczelnik gminy Lech Piórkowski, który również przewodniczył zebraniom komitetu. Dyrektorem szkoły był wtedy pan mgr Jan Śmiałek, wicedyrektorem pani dyrektor mgr Anna Mazur.

Z pomocą przyszła większość nauczycieli naszej szkoły, która przeznaczyła pieniądze, by zakupić po 100 cegieł. Komitet budowy również zdecydował o zbiórce pieniędzy oraz zobowiązał się do zorganizowania mieszkańców w celu wykonania tzw. robót niefachowych. Budowę rozpoczęto rok później tzn. w 1986 r. Zebrane pieniądze topniały. Z pomocą w tej krytycznej sytuacji ponownie przyszedł wójt Lech Piórkowski - regulując zaległe kwoty z funduszu Gminy.

Ze względu jednak na trudną bazę lokalową szkoły w 1992 r. dyrektor Anna Mazur wystąpiła z wnioskiem do wójta Henryka Kupczyńskiego, który w 1991 r. został wójtem, by dokonać korekty I piętra skrzydła z przeznaczeniem na cele dydaktyczne. Możliwość dokonania korekty była możliwa dzięki jego wielkiemu zaangażowaniu. Nie szczędził funduszy z gminy jak i pomocy np. skierowaniu grupy remontowo-budowlanej zwanej interwencyjną do wykonania kolejnych prac budowlanych. W lipcu tego roku nowym wójtem został wybrany pan Henryk Michałek również on zajął się kontynuacją skończenia budowy tego skrzydła. Wielki wkład w zakresie wykonania tynków, centralnego ogrzewania, posadzek, wyposażenia w niezbędne artykuły klas, biblioteki, świetlico-stołówki, sanitariaty, to jego zasługa mimo tak krótkiego czasu pełnienia funkcji wójta.

W momencie przecięcia wstęgi szkoła nasza powiększyła się o: 3 sale dydaktyczne, piękną bibliotekę, świetlico-stołówkę i jej zaplecze kuchenne oraz wreszcie sanitariaty wewnątrz budynku. Najmłodsi uczniowie doczekali się swego segmentu, skończy się więc ciągłe przebywanie na ciasnych korytarzach ze starszymi uczniami. Wreszcie, dzieci a przede wszystkim dojeżdżające do 15 km z domu do szkoły mogły już korzystać z obiadów w szkole.

Po zakończeniu rozbudowy i oddaniu do użytku nowego skrzydła szkoły dokonywano wymaganych remontów starego budynku szkoły:
- elewacja zewnętrzna
- adaptacja mieszkań nauczycielskich na sale lekcyjne
- remont generalny sali gimnastycznej
- utworzenie 2 pracowni komputerowych
- wymiana okien i drzwi frontowych
- wyłożenie chodników kostką brukową
- wykonanie nowego ogrodzenia szkoły
- wyposażenie kuchni i stołówki w odpowiedni sprzęt.
Obecny swój stan budynek szkoły zawdzięcza ofiarności i dobrej woli ludzi z nią związanych:
- naczelnika Urzędu Gminy Lecha Piórkowskiego
- wójta Urzędu Gminy Henryka Kupczyńskiego
- wójta Urzędu Gminy Henryka Michałka
- kurator Oświaty i Wychowania Annie Tabor
- kurator Oświaty i Wychowania Grażynie Janik
- dyrektora szkoły Jana Śmiałka
- dyrektora szkoły Annie Mazur
- dyrektora szkoły Mariana Greli
- nauczycieli
- rodziców.


Z historii gimnazjum
W marcu 1999 r., pomimo trudnej sytuacji finansowej Rada Gminy Batorz podjęła uchwałę o organizacji „Publicznego Gimnazjum w Ba­torzu z siedzibą w Batorzu i Błażku". Na dyrektora gimnazjum Zarząd Gminy w Batorzu powołał na dwa lata mgr Mariana Grelę. Do obwodu szkolnego przyjęto teren gminy Batorz.

W pierwszym roku szkolnym gimnazjum liczyło 3 oddziały, dwa w Batorzu - łącznie 41 uczniów oraz w Błażku - 24 uczniów (łącznie 65 dzieci). W pierwszym roku działalności (1999/2000), na pełnym etacie pracowała tylko nauczycielka j. ros. i j. pol. Ewa Sulowska. Inni nauczyciele pracowali w niepełnych wymiarach godzin. Byli to: Zbigniew Kania - 5 godzin matematyki, Edward Franczak - 4 godz. religii, Bożena Jaworska - 2 godz. religii, Anna Mudrak - 7 godz. biologii i chemii, Marzena Lis - 7 godz. historii i wiedzy obywatelskiej, Jan Śmiałek - 9 godz. wychowania fizycznego, Stanisław Firosz - 15 godz. fizyki, tech­niki i informatyki, Zenona Jakubaszek - 3 godz. muzyki, Anna Michalczyk - 4 godz. chemii i biologii, Piotr Lewandowski - 6 godz. wychowania fizycznego, Krzysztof Kułakowski - 3 godz. historii i wiedzy obywatelskiej.

Ogółem w roku szkolnym 1999/2000 kadra nauczycielska liczyła 13 osób wraz z dyrektorem wszyscy z wykształceniem wyższym magisterskim. Około 40% uczniów szkoły korzystało z posiłków szkolnych tj. odpłatnych obiadów (stołówki w Batorzu i Błażku). W wyniku rocznej klasyfikacji wszyscy uczniowie zostali promowani do klasy drugiej.

W roku szkolnym 2000/2001 gimnazjum liczyło 115 uczniów skupionych w 6 oddziałach (4 w Batorzu i 2 w Błażku).

Od l września 2000 r. szkoła wprowadziła do nauki drugi język obcy. Nauczycielem j. angielskiego został mgr Andrzej Lorentz. Ponadto zatrudniono Ewę Puchalę - j. polski, Marię Żuraw - matematyka i fizyka, Elżbietę Wójcik - geografia. Z pracy odeszli nauczyciele: Zbigniew Kania, Piotr Lewandowski, Krzysztof Kułakowski, Zenona Jakubaszek. Na pełnych etatach pracowali: Ewa Puchala, Maria Żuraw, Jan Śmiałek, Ewa Sulowska, Marzena Lis, Anna Mudrak, Stanisław Firosz. Wszyscy uczniowie otrzymali promocję do następnej klasy.

 

Zdjęcie galerii

20161027_143221.jpg
wrzesień 2018
ponwtośroczwpiąsobnie
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930