header1
header2
header4

„RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ”

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. MARCINA BORELOWSKIEGO - LELEWELA

W ZESPOLE SZKÓŁ W BATORZU

NA LATA:

2015/2016

2016/2017

2017/2018

I.                   Wstęp

II.                Podstawa prawna

III.             Główne założenia programu

IV.             Cele i zadania programu

V.                Diagnoza

VI.             Działania profilaktyczne

VII.          Ewaluacja

 

I  WSTĘP

Profilaktyka jest procesem wspomagania człowieka w radzeniu sobie z trudnościami zagrażającymi prawidłowemu rozwojowi i zdrowemu  życiu, a także ograniczeniem i likwidowaniem czynników, które zaburzają prawidłowy rozwój i dezorganizują zdrowe życie.

Profilaktyka to chronienie człowieka w rozwoju przed zagrożeniami i reagowanie na pojawiające się zagrożenia.

Z tych definicji można wyprowadzić cel ogólny szkolnej profilaktyki. Jest nim aktualna ochrona wychowanka przed zagrożeniami rozwoju, aktualnymi problemami i bieżącym ryzykiem. Przedmiotem profilaktyki może być każdy problem, w odniesieniu do którego odczuwamy potrzebę uprzedzającej interwencji.

 

1. Program profilaktyki w Publicznej Szkole Podstawowej im. Marcina Borelowskiego - Lelewela powstał w wyniku:

a) środowiskowej diagnozy stanu i potrzeb (ankiety, obserwacje, rozmowy z rodzicami, uczniami, nauczycielami),

b) analizy aktów prawnych,

c) analizy „Programu wychowawczego szkoły”.

2. Program:

a) uwzględnia problemy, zagrożenia i potrzeby dzieci w naszej szkole,

b) dostarcza wiedzy, zapewnia atrakcyjne formy i metody pracy,

c) zapewnia kontynuację oddziaływań profilaktycznych na poszczególnych etapach edukacyjnych,

d) obejmuje swoim działaniem dzieci, rodziców, nauczycieli.

3. Program jest odpowiedzią na potrzebę przeciwdziałania zjawiskom zagrażającym zdrowiu i bezpieczeństwu dzieci i młodzieży na terenie szkoły.

 

II  PODSTAWA PRAWNA

·         Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dn. 31.01.2002 r. - § 2, ust. 1 pkt 1;

·         Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej – art. 72;

·         Konwencja o Prawach Dziecka – art. 3, 19, 33;

·         Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego z dn. 19.08.1994 r.;

·         Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dn. 26.10.1982 r. art. 2, 5, 6;

·         Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii z dn. 24.04.1997r.(nowelizacja z dn. 26.10.2000r.); 

·         Ustawa o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych z dn. 9.11.1995 r.;

·         Statut Szkoły. 

·          Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 stycznia 2003 r. w sprawie szczegółowych form działalności wychowawczej i zapobiegawczej wśród dzieci i młodzieży zagrożonej uzależnieniem (Dz.U. Nr 26, poz. 226).

·         Ustawa z dnia 10 czerwca 2010r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.z dnia 13 lipca 2010r.)

·         Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 18 sierpnia 2015 r. w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii.(Dz. U. poz. 1249)

·         ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2015 r. poz. 35).

 

 III. GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PROGRAMU

1. Wyrobienie właściwych postaw i zachowań.

2. Uwrażliwienie na własne i cudze potrzeby.

3. Zwiększanie poczucia bezpieczeństwa w szkole.

4. Aktywizacja i integracja uczniów przy realizacji wspólnych zamierzeń.

5. Podejmowanie działań na rzecz środowiska szkolnego poprzez udział w pracach zainicjowanych przez Samorząd Uczniowski.

6. Stworzenie warunków do rozwoju indywidualnych zainteresowań i uzdolnień uczniów.

7. Dostarczanie wiedzy na temat szkodliwości papierosów, alkoholu, środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych tzw. Dopalaczy, których używanie łączy się z zagrożeniem bezpieczeństwa i zdrowia oraz może prowadzić do uzależnień.

8. Kształtowanie nawyków zdrowego stylu życia.

      

IV.  CELE I ZADANIA PROGRAMU

Celem profilaktyki w szkole jest ochrona wychowanka przed zagrożeniami rozwoju.

Aby osiągnąć ten cel należy realizować następujące zadania: 

·         ograniczanie agresji i przemocy w szkole;

·         uczenie zachowań dotyczących kultury życia codziennego;

·         uczenie akceptacji i szacunku dla drugiego człowieka;

·         wzmacnianie poczucia własnej wartości;

·         nauka i ćwiczenie zachowań asertywnych;

·         uczenie krytycznego stosunku do mediów;

·         wskazywanie na szkodliwość używek i ukazywanie  zagrożeń, jakie niosą dla zdrowia; 

·         wzbudzanie w uczniach poczucia odpowiedzialności za swoje zdrowie

·         propagowanie zdrowego stylu życia;

·         wskazywanie pożądanych wzorców zachowań;

·         wzmacnianie więzi ze szkołą.

W realizacji zamierzonych celów zadaniem szkoły będzie stworzenie  środowiska szkolnego przyjaznego uczniowi, z atmosferą życzliwości, zrozumienia i tolerancji. Dzięki temu szkoła będzie miejscem, w którym dzieci poczują się bezpiecznie, będą chętniej do niej uczęszczały i coraz aktywniej uczestniczyły w jej życiu.

Uczniom, którym rodzina  i najbliższe  środowisko nie dostarczają odpowiednich wzorców, należy wskazywać wartościowe oferty spędzania i właściwego wykorzystania czasu wolnego. Umiejętność nawiązania właściwego kontaktu z drugą osobą jest istotna w prawidłowym rozwoju każdej jednostki. Ważnym czynnikiem w kontaktach z ludźmi jest komunikacja. Praca z dziećmi nad prawidłową komunikacją polegać będzie na uczeniu aktywnego słuchania i empatii, zwracaniu uwagi na zgodność komunikacji werbalnej z niewerbalną oraz dotrzymywaniu słowa i zapewnieniu dyskrecji.  

Asertywność to umiejętność, dzięki której ludzie otwarcie wyrażają swoje myśli, uczucia i przekonania nie lekceważąc uczuć i poglądów swoich rozmówców; w sytuacjach konfliktowych umiejętności asertywne pozwalają osiągnąć kompromis bez poświęcania własnej godności, czy rezygnowania z wyznawanych wartości. Ludzie zachowujący się w sposób asertywny potrafią stanowczo powiedzieć „NIE” bez wyrzutów sumienia, złości, czy lęku. Umiejętność tego typu zachowań jest bardzo ważna, np. podczas nacisków grupy rówieśniczej dotyczących zachowań ryzykownych.

Wzmacnianie poczucia własnej wartości u uczniów można dokonać poprzez wykazanie zainteresowania każdym uczniem, rozmowę z nim, podkreślanie dobrych stron jego zachowania. Podnoszeniu poczucia własnej wartości służy również słuchanie uczniów, zwracanie się do nich po imieniu, szukanie u nich szczególnych umiejętności, dzielenie się z rodzicami pozytywnymi uwagami o dziecku.

Początek działań profilaktycznych w Szkolnym Programie Profilaktyki nadal stanowią działania promujące zdrowie. To właśnie zachowania prozdrowotne mają być alternatywą dla zachowań problemowych. Na podstawie przeprowadzonej wśród uczniów ankiety ponownie określono potrzeby, deficyty zdrowotne i złe nawyki. Diagnoza posłużyła do określenia celu promocji. Jest nim nakłanianie uczniów do zachowań prozdrowotnych a w szczególności do:

 - aktywnego wypoczynku na świeżym powietrzu

 - rozwijanie sprawności fizycznej

 - spożywania surowych warzyw i ciemnego pieczywa

 - ograniczenia spożycia słodyczy i picia słodkich napojów gazowanych.

Informacji na temat zdrowego stylu  życia dostarczą przede wszystkim lekcje przeprowadzone w ramach  godzin z wychowawcą. Odpowiednio dobrane instrumenty mają sprawić, aby działania promujące zdrowy styl  życia stanowiły konkurencję dla działań ryzykownych. Instrumentami promocji w szkole będą:  

1. Promocja osobista, czyli prezentowanie oferty przez wszystkich pracowników, którzy z racji sprawowanej funkcji i zajmowanego stanowiska kontaktują się z uczniami. Szczególnego znaczenia nabiera tu autentyczna, prozdrowotna postawa wszystkich nauczycieli, którzy stanowić mają dla dzieci pozytywny wzorzec. 

2. Reklama, której celem będzie przekonywanie do zaakceptowania prezentowanej oferty. Środkami szkolnej reklamy będą plakaty, pokazy, degustacje.

 

III  DIAGNOZA

                  Rozpoznanie rzeczywistej sytuacji wychowawczej w szkole przeprowadzono w oparciu o wyniki ankiet skierowanych do uczniów i rozmów z nauczycielami oraz wywiad środowiskowy.

            W roku szkolnym 2014/2015 przeprowadzono wśród uczniów klas IV-VI ankietowanie mające na celu rozpoznanie rzeczywistej sytuacji wychowawczej w  szkole. Ankiety dotyczyły spostrzegania zagrożeń występujących w szkole. Diagnoza objęła swym zasięgiem 59 uczniów (92%) drugiego etapu edukacyjnego.

            Postrzeganie przez uczniów zagrożeń występujących na terenie szkoły:

• blisko 30 % uczniów spotkało się z paleniem papierosów (3 lata temu - 73%) ;

• niewiele ponad 3% ankietowanych uczniów zauważyło picie alkoholu (3 lata temu - 61%);

• 3 % dzieci spotkało się z wymuszaniem pieniędzy (3 lata temu - 42%);  ;

• 100 % ankietowanych nie spotkało się z zażywaniem narkotyków.

Uczniowie w 87 % znają zagrożenia wynikające z picia alkoholu i palenia papierosów (3 lata temu - 75%) i w 83 % z zażywania narkotyków, a wiadomości te uzyskują z mediów (50 %), od rodziców (21%), z zajęć szkolnych (12%) oraz w mniejszym stopniu z Internetu, od kolegów i koleżanek, babci.

Ankietowani stwierdzili, że nie palili papierosów (3 lata temu - 2% paliło), nie pili alkoholu (3 lata temu - 17% piło) i nie mieli kontaktu z narkotykami.  

            Analiza wyników przeprowadzonej ankiety wśród uczniów wykazała, że uczniowie zostali krzywdzeni często poprzez:

- przezywanie 47%, w tym często 12% (3 lata temu - 20%);     

- dokuczanie 34%, w tym często 10% (3 lata temu - 15%);            

- szarpanie 12%;

- wyśmiewanie 37% (3 lata temu - 9%);

Sporadycznie zdarzyło się zamykanie w toalecie, zmuszanie do czegoś, plucie i kradzież (1 osoba wypowiedziało się, że często zdarza się kradzież). Natomiast sami ankietowani krzywdzą koleżanki/kolegów poprzez:

- dokuczanie im (rzadko – 10%);

- wyśmiewanie – często robi to 1osoba;

- przezywanie (rzadko 20%).

            Stwierdza się poprawę działań profilaktycznych dotyczących używek – spotykania uczniów sięgających po nie na terenie szkoły, jak i zagrożeń wynikających z ich stosowania. Natomiast niepokojący jest fakt wzrostu liczebności uczniów krzywdzonych poprzez stosowanie przemocy psychicznej.

            W Szkolnym Programie Profilaktyki nadal stanowią działania chroniące uczniów przed zagrożeniami. Na podstawie przeprowadzonej wśród uczniów ankiety ponownie określono następujące zadania: 

o   ograniczanie agresji i przemocy w szkole;

o   wskazywanie na szkodliwość używek i ukazywanie  zagrożeń, jakie niosą dla zdrowia; 

o   wzbudzanie w uczniach poczucia odpowiedzialności za swoje zdrowie.

Ponadto na podstawie obserwacji zachowań uczniów w dalszym ciągu należy wdrażać następujące działania:

o   uczenie zachowań dotyczących kultury życia codziennego;

o   uczenie akceptacji i szacunku dla drugiego człowieka;

o   wzmacnianie poczucia własnej wartości;

o   nauka i ćwiczenie zachowań asertywnych;

o   uczenie krytycznego stosunku do mediów;

o   propagowanie zdrowego stylu życia;

o   wskazywanie pożądanych wzorców zachowań;

o   wzmacnianie więzi ze szkołą.

Informacji na temat szkodliwości używek i ukazywania zagrożeń, jakie niosą dla zdrowia dostarczają przede wszystkim lekcje przeprowadzone w ramach  godzin z wychowawcą, ale nieodzownym elementem są lekcje przyrody, techniki, plastyki.

 

V  DZIAŁANIA PROFILAKTYCZNE

            Działania profilaktyczne, jakie planuje się zrealizować w ramach Szkolnego Programu Profilaktyki, podzielono na grupy odpowiadające przyjętym wcześniej zadaniom. 

Obszar pracy profilaktycznej

Zadania i sposoby realizacji

Termin

 

Odpowiedzialni

1.Przeciwdziałanie agresji i przemocy w szkole

- kształtowanie umiejętności radzenia sobie ze stresem, negatywnymi emocjami, dbania o zdrowie psychiczne m.in. kontrolowane odreagowanie, relaksacja

W ciągu roku szk.

wychowawcy, nauczyciel przyrody, pielęgniarka, nauczyciele świetlicy

 

- uczenie komunikacji bez agresji, rozwiązywania konfliktów bez przemocy

W ciągu roku szk.

wychowawcy, PPP, dyrektor

- wdrażanie do odpowiedzialności i dbałości o własne prawa, poszanowanie praw innych oraz mienia szkoły m.in. zapoznanie z zapisami Statutu Szkoły, systematyczne reagowanie na wszelkie przejawy niszczenia mienia szkolnego, egzekwowanie ponoszenia odpowiedzialności za zniszczone mienie

W ciągu roku szk.

 

wrzesień

wychowawcy, nauczyciele, pracownicy szkoły

- kształtowanie w uczniach współodpowiedzialności za atmosferę, porządek i bezpieczeństwo w szkole m.in. dyżury nauczycieli i uczniów na korytarzach, bezpieczne zabawy podczas ferii, wakacji, reagowanie na każdy przejaw agresji i przemocy, ścisła współpraca z rodzicami w tym m. in. kontynuowanie organizacji imprez dla mam – „Dzień Matki” i dziadków – „Dzień Babci i Dziadka”, zagrożenia związane z korzystania z Internetu: cyber-przemoc, uzależnienie od sieci internetowej, cyber-zagrożenia

Cały rok

nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, wychowawcy, opiekun SU, nauczyciele zajęć komputerowych

- uwrażliwianie na potrzeby drugiego człowieka i poszanowanie jego odmienności, akcje charytatywne na rzecz potrzebujących m.in. poruszanie problemów tolerancji i empatii, „Góra Grosza”, „Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę”

 

Grudzień,  marzec

wychowawcy, nauczyciele języka polskiego, zajęć technicznych

- kształtowanie odpowiedzialności za słowa i eliminowanie wulgaryzmów z potocznego języka m.in. realizacja tematyki kultury języka na lekcjach organizowanie konkursów recytatorskich

Cały rok

nauczyciele, organizatorzy konkursów, pracownicy szkoły

- stwarzanie alternatywnych form spędzania wolnego czasu przez uczniów m.in. zajęcia pozalekcyjne, dyskoteki szkolne, wycieczki, imprezy integrujące

 

W ciągu roku

wychowawcy, nauczyciele, organizatorzy

2.Zapobieganie patologiom i uzależnieniom

- nauka rozpoznawania substancji odżywczych i szkodliwych dla zdrowia

Wg planów nauczania

wychowawcy

 

- zapoznanie uczniów z problematyką nałogów, uzależnień i ze skutkami zdrowotnymi i psychicznymi m.in. realizacja programu profilaktycznego „Nie pal przy mnie”

Wg planów nauczania

nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, przyrody, WDŻ, wychowawcy

- rozpoznawanie przejawów palenia tytoniu, picia alkoholu, odurzania się oraz eliminowanie ich ze środowiska szkolnego m.in. badania ankietowe, w przypadku stwierdzenia posiadania lub używania środków psychoaktywnych szybka interwencja i natychmiastowe powiadomienie rodziców, indywidualne rozmowy, współpraca z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Szkolenie Rady Pedagogicznej podejmujące problematykę narkotykową, wywiadówka profilaktyczna „Jak ustrzec dziecko przed narkotykami”, jak rozpoznać narkotyk – warsztaty dla rodziców i nauczycieli

W ciągu 3 lat

 wychowawcy, nauczyciel-bibliotekarze, dyrektor

 

- poznawanie konsekwencji zdrowotnych i prawnych użycia środków psychoaktywnych, w tym „dopalaczy”, udostępnianie uczniom, nauczycielom i rodzicom przewodników, informatorów, poradników i innych materiałów edukacyjnych dotyczących problematyki zapobiegania narkomanii

Wg planów nauczania

W ciągu roku

wychowawcy, nauczyciel WDŻ, nauczyciele-bibliotekarze

 

- kiedy, dlaczego i jak należ mówić nie – uczenie umiejętności odmawiania, zachowań asertywnych i podejmowania decyzji

W ciągu roku

 nauczyciel przyrody, języka polskiego, wychowawcy

- udzielanie pomocy uczniom narażonym na oddziaływanie patologicznego środowiska wychowawczego, rozpoznawanie sytuacji i potrzeb uczniów, poradnictwo w zakresie zapobiegania uzależnieniom od środków odurzających lub substancji psychotropowych lub substancji zastępczych tzw. Dopalaczy, współpraca z sądem, kuratorami, Ośrodkiem Terapii Uzależnień m.in. informacja o sposobach uzyskania pomocy w trudnych sytuacjach typu telefon zaufania, adresy stron internetowych właściwych organizacji

Cały rok

W miarę potrzeb

wychowawcy, dyrektor, nauczyciel-bibliotekarz

 

3. Promowanie zdrowego stylu życia:

 

a) higiena i zdrowie dziecka, poznanie własnego organizmu i jego potrzeb

- systematyczne wdrażanie dzieci do zasad higieny podczas codziennych czynności samoobsługowych

 

 

Wg planów nauczania

 

 

nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej

- promowanie zdrowej żywności i kultury spożywania posiłków;

praktyczne lekcje dotyczące przyrządzania surówek i kanapek z pieczywa pełnoziarnistego

Cały rok

Wg planów nauczania

nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej

- wizyta w gabinecie stomatologicznym - instruktaż prawidłowego czyszczenia zębów

 

Wyznaczony termin

nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, wychowawca klasy IV, nauczyciel przyrody

- kształtowanie nawyków spożywania owoców i warzyw oraz produktów mlecznych; udział w programie „Szklanka mleka”, „Owoce w szkole”

Cały rok

wyznaczony nauczyciel, nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej

- dietetyczny obiad na stołówce

Cały rok

pracownicy stołówki

- zajęcia poświęcone prawidłowemu odżywianiu się

Wg planów nauczania

nauczyciel przyrody

- propagowanie w sklepiku zdrowej żywności np. soki i napoje owocowe

Cały rok

opiekun samorządu uczniowskiego

- funkcjonowanie organizmu człowieka, przemiany okresu dojrzewania

 

Wg planów nauczania

 wychowawcy, nauczyciel przyrody, WDŻ

- higiena pracy i odpoczynku

Wg planów nauczania

nauczyciel przyrody, wychowawcy, opiekunowie świetlicy

b) rozwijanie sprawności fizycznej

- hartowanie organizmu, spacery i wycieczki, organizowanie różnorodnych zabaw ruchowych w sali i na powietrzu

 

Cały rok

 

nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej

- zachęcanie uczniów do aktywnego spędzania czasu wolnego:  wycieczki turystyczno-krajoznawcze, rajdy piesze i rowerowe, spacery, doświadczenia w terenie

Cały rok

nauczyciele

 

- stwarzanie możliwości udziału w zajęciach rekreacyjno-ruchowych np. zajęcia sportowe, zawody i turnieje szkolne i poza szkolne, Dzień Sportu

Cały rok

czerwiec

 nauczyciele wychowania fizycznego, opiekunowie świetlicy

c) bezpieczeństwo

- próbne ewakuacje szkoły

 

W ciągu roku szk.

 

dyrektor

- zasady zachowania w szkole i poza jej terenem

Wg planów nauczania

wychowawcy

- szkolenie na kartę rowerową

czerwiec

nauczyciel techniki

- przygotowanie uczniów do konkursów BRD

 

W ciągu roku szk.

nauczyciele wychowania fizycznego

- zajęcia dla uczniów i nauczycieli z zakresu pierwszej pomocy

 

W ciągu 3 lat

nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, dyrektor

d) ekologia – dbałość o środowisko naturalne

- wyrabianie nawyku segregacji śmieci

 

W ciągu roku

 

Wychowawcy, nauczyciel przyrody

- zbiórka nakrętek, baterii, makulatury

 

W ciągu roku

wychowawcy, nauczyciel przyrody

- Dzień Ziemi – prace plastyczne

kwiecień

nauczyciel plastyki, przyrody

 

VI. EWALUACJA

 

     Konstrukcja szkolnego programu profilaktycznego uwzględnia program wychowawczy szkoły. Został on wykorzystany do opracowania szczegółowych zadań profilaktycznych przyjętych do realizacji po wcześniejszym zdiagnozowaniu potrzeb środowiska szkolnego. Podstawowe założenia programu są następujące:

- przekazywanie prawdziwych i rzetelnych informacji o zjawisku, którego dotyczy profilaktyka;

- rozwijanie aktywności intelektualnych uczniów;

- wzmacnianie wrażliwości uczniów na cierpienie i niesprawiedliwość;

- tworzenie własnej hierarchii wartości;

- kształtowanie umiejętności interpersonalnych oraz realizowania własnych potrzeb z poszanowaniem drugiego człowieka.

      Realizacja zadań zawartych w programie profilaktyki powinna być wspierana przez wszystkich nauczycieli, wychowawców, dyrekcję szkoły i środowisko lokalne. Działania profilaktyczne zakładające zmiany poziomu wiedzy, postaw i zachowania uczniów wymagają sprawdzenia, czy rzeczywiście dokonały się w pożądanym kierunku. Weryfikacji stopnia realizacji celów profilaktycznych na podstawie badań ankietowych dokona powołany zespół zadaniowy. Wyniki badań ankietowych przeprowadzonych po całym cyklu spotkań przewidzianych w programie dostarczą informacji na temat:

- zakresu zmian, jakie dokonały się w postawach uczniów, zasobu ich wiedzy i zachowaniu uczniów;

- stopnia zaangażowania uczniów w działania  alternatywne wobec używania substancji zmieniających świadomość;

- symptomów patologii obserwowanych przez policję, rodziców i nauczycieli.

      Analiza wyników badań ankietowych pozwoli ocenić, na ile udało się praktycznie zrealizować założone cele programu oraz umożliwi wykorzystanie ich do bieżącego korygowania programu profilaktyki.

Kompleksowej ewaluacji Szkolnego Programu Profilaktyki w latach 2012 – 2015 dokonano po trzech latach jego realizacji, w wyniku której dokonano diagnozy i wyciągnięto wnioski do realizacji.

Przyjęto do realizacji Uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 14.09.2015 roku.

Uchwalono na posiedzeniu Rady Rodziców dnia 15 września 2015 roku w porozumieniu z Radą Pedagogiczną.