header1
header2
header3
header4

 

 

Rekrutacja do oddziału przedszkolnego, szkoły podstawowej

i gimnazjum w Zespole Szkół w Batorzu w latach szkolnych

2014/2015 i 2015/2016

 

1. Zasady rekrutacji do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej.

 

W pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci w wieku 5 i 6 lat zamieszkałe w obwodzie Szkoły Podstawowej w Batorzu. Rodzice zgłaszają dziecko na formularzu „Zgłoszenie dziecka do oddziału przedszkolnego” (załącznik nr 1). Jeśli liczba miejsc jest większa niż dzieci mieszkających w obwodzie, szkoła może przyjąć dzieci spoza obwodu na Wniosek rodziców (załącznik nr 2). W przypadku większej liczby kandydatów spoza obwodu niż liczba wolnych miejsc zostanie przeprowadzone postępowanie rekrutacyjne według kryteriów:

ˇ w pierwszej kolejności będą przyjmowane te dzieci, które potrzebują szczególnego wsparcia państwa (niepełnosprawne, dzieci które mają niepełnosprawnego rodzica, rodziców, rodzeństwo, z rodzin wielodzietnych, objętych pieczą zastępczą, rodziców samotnie wychowujących dzieci),

ˇ na pozostałe miejsca będą przyjmowane dzieci z miejscowości gminy Batorz spoza obwodu szkoły.

ˇ jeśli po przyjęciu dzieci z terenu gminy nadal będą wolne miejsca, przedszkole przyjmie dzieci z innych gmin, stosując wobec kandydatów spoza gminy kryteria stosowane wobec własnych kandydatów.

 

Termin składania wniosków: od 15 marca do 15 kwietnia

 

 

2. Zasady rekrutacji do szkoły podstawowej i gimnazjum.

 

Rekrutacja do szkoły podstawowej i gimnazjum na rok 2014/2015 i 2015/2016 będzie przeprowadzana na podstawie przepisów przejściowych, które zachowują dotychczasowe rozwiązania. Zachowane zostaje dotychczasowe rozwiązanie gwarantujące miejsce w publicznej szkole kandydatom zamieszkałym w obwodzie szkoły - nie przeprowadza się postępowania rekrutacyjnego.

 

Rodzice składają formularz „Zgłoszenie dziecka do pierwszej klasy szkoły podstawowej” (załącznik nr 3) lub „Zgłoszenie dziecka do gimnazjum” (załącznik nr 4).

 

1. Wymagane dokumenty do szkoły podstawowej:

  • zgłoszenie dziecka do pierwszej klasy
  • zdjęcie do legitymacji (obowiązkowe dla uczniów dojeżdżających)

2. Wymagane dokumenty do gimnazjum:

ˇ zgłoszenia dziecka do klasy pierwszej gimnazjum

ˇ świadectwo ukończenia szkoły podstawowej (po otrzymaniu)

ˇ zaświadczenie OKE o szczegółowych wynikach sprawdzianu (po otrzymaniu)

ˇ zdjęcie do legitymacji (obowiązkowe dla uczniów dojeżdżających)

 

Jeśli liczba miejsc jest większa niż dzieci mieszkających w obwodzie, szkoła może przyjąć dzieci spoza obwodu na Wniosek rodziców (załącznik nr 5 dla szkoły podstawowej) i (załącznik nr 6 dla gimnazjum). W przypadku większej liczby kandydatów spoza obwodu niż liczba wolnych miejsc zostanie przeprowadzone postępowanie rekrutacyjne według kryteriów:

1. Dla szkoły podstawowej:

ˇ w pierwszej kolejności będą przyjmowane te dzieci, które potrzebują szczególnego wsparcia państwa (niepełnosprawne, dzieci które mają niepełnosprawnego rodzica, rodziców, rodzeństwo, z rodzin wielodzietnych, objętych pieczą zastępczą, rodziców samotnie wychowujących dzieci),

ˇ na pozostałe miejsca będą przyjmowane dzieci z miejscowości gminy spoza obwodu szkoły.

ˇ jeśli po przyjęciu dzieci z terenu gminy nadal będą wolne miejsca, przedszkole przyjmie dzieci z innych gmin, stosując wobec kandydatów spoza gminy kryteria stosowane wobec własnych kandydatów.

 

Termin składania wniosków do szkoły podstawowej : od 15 marca do 15 kwietnia

 

2. Dla gimnazjum:

1) w rekrutacji do Gimnazjum maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w postępowaniu rekrutacyjnym wynosi 100, w tym:

a. 40 pkt. – liczba punktów możliwych do uzyskania za sprawdzian przeprowadzony w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej (zawarta w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach sprawdzianu);

b. 40 pkt. – liczba punktów możliwa do uzyskania za oceny na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej z języka polskiego, matematyki, historii, przyrody i języka obcego – obowiązkowego;

c. 20 pkt. – liczba punktów za inne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej;

2) sposób przeliczania na punkty stopni z obowiązkowych zajęć edukacyjnych (języka polskiego, matematyki, historii, przyrody i obowiązkowego języka obcego):

a. celujący – 8 pkt.

b. bardzo dobry – 7 pkt.

c. dobry – 5 pkt.

d. dostateczny – 3 pkt.

e. dopuszczający – 1pkt.

3) laureaci konkursów są przyjmowani w pierwszej kolejności;

W postępowaniu rekrutacyjnym do Gimnazjum wymagane są następujące dokumenty:

1) wniosek o przyjęcie do Gimnazjum,

2) świadectwo ukończenia szkoły podstawowej,

3) zaświadczenie Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej o szczegółowych wynikach sprawdzianu,

4) dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata następujących kryteriów:

dzieci potrzebujące szczególnego wsparcia państwa (niepełnosprawne, dzieci które mają niepełnosprawnego rodzica, rodziców, rodzeństwo, z rodzin wielodzietnych, objętych pieczą zastępczą, rodziców samotnie wychowujących dzieci),

5) orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności,

6) zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty konkursów przedmiotowych

o zasięgu wojewódzkim.

W postępowaniu rekrutacyjnym do Gimnazjum terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego, w tym terminy składania dokumentów, określa kurator oświaty.”

 

Termin składania wniosków do Gimnazjum:

 

 

Lp.

Czynności

Terminy

1.

Składanie wniosków o przyjęcie do gimnazjum.

01 kwietnia 2014 r. - 30 maja 2014 r.

2.

Składanie przez kandydatów wymaganych

dokumentów do gimnazjum.

27 czerwca 2014 r. - 02 lipca 2014 r.

3.

Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych do

Gimnazjum

07 lipca 2014 r., godz. 10.00

 

 

Druki Zgłoszenia i Wniosków do pobrania w sekretariacie szkoły w godz. 8:00 – 15:00

 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn. :Dz. U. z 2004 r. NR 256, poz.2572 ze zm.); Ustawa z 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 7);

 

 

 

 

 

Zdjęcie galerii

dscn0846.jpg
wrzesień 2019
ponwtośroczwpiąsobnie
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30