Ta strona używa plików cookies.          Bezpieczeństwo w sieci AKCEPTUJĘ
header1
header2
header3
header4

 

 

SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BATORZU IM. MARCINA BORELOWSKIEGO-LELEWELA

 

 

 

SPIS TREŚCI

Spis treści

WSTĘP. 3

I ZAŁOŻENIA PROGRAMU.. 4

1.1 PODSTAWA PRAWNA.. 4

1.2 MISJA I WIZJA SZKOŁY.. 5

II SYLWETKA ABSOLWENTA SZKOŁY.. 5

2.1 OCZEKIWANIA RODZICÓW I NAUCZYCIELI. 5

2.2 UWARUNKOWANIA LOKALNEJ SPOŁECZNOŚCI. 7

2.3  CECHY ABSOLWENTA.. 7

III DIAGNOZA DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH I PROFILAKTYCZNYCH SZKOŁY.. 8

3.1 FUNKCJONOWANIE UCZNIÓW... 8

3.2 IDENTYFIKACJA POTRZEB ROZWOJOWYCH UCZNIÓW I NAUCZYCIELI, METOD, WSPARCIA, PORAŻKI, SUKCESY.. 9

3.3 ZASOBY.. 10

IV STRATEGIA WYCHOWAWCZO- PROFILAKTYCZNA SZKOŁY.. 11

4.1 SFERY ROZWOJU UCZNIA.. 11

4.2 CELE ROZWOJOWE.. 12

4.3 ZADANIA WYCHOWAWCZE I PROFILAKTYCZNE.. 12

4.4 TREŚCI ZAWARTE W PODSTAWACH PROGRAMOWYCH.. 14

4.5 STRATEGIE.. 28

4.6 HARMONOGRAM... 29

V STRATEGIA EWALUACJI. 37

VI PLANY WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNE KLAS. 38

ZAŁĄCZNIKI. 45

 

 

WSTĘP

Zgodnie z art. 1 pkt 3 ustawy Prawo oświatowe  wychowanie definiowane jest jako:  wspieranie dziecka w rozwoju w celu osiągnięcia pełnej dojrzałości w sferze fizycznej, emocjonalnej, intelektualnej, duchowej i społecznej. Ponadto wspieranie to powinno być wzmacniane oraz uzupełniane poprzez wykonywanie działań z zakresu profilaktyki dzieci i młodzieży. 

W poniższym „Programie” przyjęto definicję profilaktyki według Zbigniewa B. Gasia. Autor ten zakłada, iż profilaktyka to „kompleksowa interwencja kompensująca niedostatki wychowania, która obej­muje równolegle trzy obszary działania.” Pierwszy obszar to wspomaganie w radzeniu sobie z trudnościami zagrażający­mi rozwojowi i zdrowemu życiu. Drugi, ograniczanie i likwidowanie czynników ryzyka. Trzeci obszar, inicjowanie oraz wzmacnianie czynników chroniących. Poprawnie prowadzona profilaktyka dzieci i młodzieży z reguły podnosi świadomość  zagrożeń, pozwala zmodyfikować zachowania oraz procesy rozwojowe niezgodne z normą.  Wzmacnia także odpowiedzialność za jakość własnego życia oraz funkcjonowanie społeczności, której jest się częścią. Głównym wykonawcą działań wychowawczych i profilaktycznych jest nauczyciel. Stanowi on swoisty drogowskaz, który ukierunkowuje  uczniów na odkrywanie osobistych potencjałów, realizację istotnych zadań rozwojowych oraz uświadomieniu odpowiedzialności za osobisty rozwój.

Wraz z zmieniającą się sytuacją społeczną, kulturową przyszedł czas na dostosowanie  działań szkół do nowych warunków. Szkoła w swej działalności wychowawczej, dydaktycznej, opiekuńczej powinna uwzględniać wolę rodziców oraz wytyczne polityki oświatowej państwa. Zaś w świetle Podstawy Programowej z dnia 14 luty 2017 zadaniem szkoły jest:„ukierunkowanie procesu wychowawczego na wartości, które wyznaczają cele wychowania i kryteria jego oceny”. Wychowanie w wymiarze wartości kładzie nacisk na podmiotowe traktowanie uczniów, a wartości ukierunkowują człowieka do podejmowania odpowiednich wyborów lub decyzji. Dalej, szkoła w procesie dydaktyczno-wychowawczym koncentruje swoje działania na komemoracji miejsc pamięci narodowej, postaci oraz wydarzeń z przeszłości, świat i symboli państwowych.

 

 

I ZAŁOŻENIA PROGRAMU

 

Poniższy „Program” został zbudowany na podstawie dostępnej literatury przedmiotu, wytycznych zawartych w Podstawie programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, dokumentacji szkolnej (raporty ewaluacji wewnętrznej, dzienniki lekcyjne itp.,)  konsultacji z odbiorcami działań (uczniowie, nauczyciele, rodzice), diagnozy dotychczasowych działań wychowawczych i profilaktycznych oraz  dostępnych zasobów wewnętrznych oraz zewnętrznych szkoły. Podstawowym założeniem poniższego Programu jest potrzeba systematycznej aktualizacji celów, zadań, działań by stanowił on solidną bazę rozwoju uczniów szkoły.

 

1.1 PODSTAWA PRAWNA

 

Podstawa prawna:

 • Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997r. (Dz.U. z 1997 r. nr 78, poz. 483 ze zm.).
 • Konwencja o Prawach Dziecka, przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych z 20 listopada 1989 r. (Dz.U. z 1991 r. nr 120, poz. 526).
 • Ustawa z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r. poz. 1189).
 • Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 ze zm.).
 • Ustawa z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59).
 • Ustawa z 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 487).
 • Ustawa z 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 783).
 • Ustawa z 9 listopada 1995r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 957).
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 18 sierpnia 2015 r. w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii (Dz.U. z 2015 r. poz. 1249).
 • Priorytety Ministra Edukacji Narodowej na rok szkolny 2017/2018.
 • Podstawa Programowa Nauczania Ogólnego z dnia 14 lutego 2017 roku.
 • Koncepcja pracy Zespołu Szkół w Batorzu na lata 2013-2018.
 • Statut Publicznej Szkoły Podstawowej w Batorzu im. Marcina Borelowskiego-Lelewela.

1.2 MISJA I WIZJA SZKOŁY

 

Misja:

Publiczna Szkoła Podstawowa w Batorzu im. Marcina Borelowskiego-Lelewela zapewnia opiekę i bezpieczeństwo oraz rozwój w sferach funkcjonowania fizycznego, psychicznego, emocjonalnej i duchowej zarówno swoim uczniom jak i pracownikom, kreuje absolwentów społecznie świadomych i szanujących swoją ojczyznę,  wspiera społeczność lokalną poprzez inicjatywy i współpracę z jej członkami oraz jest partnerem rodziców swoich podopiecznych.

Wizja:

Publiczna Szkoła Podstawowa w Batorzu im. Marcina Borelowskiego-Lelewela pragnie być miejscem, gdzie uczniowie rozwijają swój potencjał, zdolności, zainteresowania oraz nabywają i rozwijają wiedzę, umiejętności, wartości potrzebne do spełniania roli członka społeczności lokalnej i małego obywatela naszego kraju. Szkoła chce tworzyć wspólnotę uczniów, nauczycieli, rodziców charakteryzującą się wzajemnym szacunkiem, spójnością, akceptacją i skuteczną współpracą, gdzie każdy uczestnik życia szkolnego będzie czuć się bezpiecznie. 

II SYLWETKA ABSOLWENTA SZKOŁY

2.1 OCZEKIWANIA RODZICÓW I NAUCZYCIELI

Poniżej zostały przedstawione wyniki badań kwestionariuszowych przeprowadzonych w grupie rodziców i nauczycieli. Badania zostały przeprowadzone w celu poznania wizji absolwenta szkoły. W badaniu brało udział 38 rodziców i 16 nauczycieli, razem 54 osoby.

Absolwent Publicznej Szkoły Podstawowej w Batorzu jest:

 • odpowiedzialny (36 osób, co stanowi 66,67%)
 • sprawiedliwy (32 – 59,26%),
 • życzliwy (31 - 57,41%),
 • systematyczny, szanujący opinie innych (30 - 55,55%),
 • ambitny, radzący sobie ze stresem (29 - 53,7%),
 • rozsądny, uczynny (28 - 51,85%),
 • kreatywny, prawdomówny (27 - 50%),
 • chcący się rozwijać, uprzejmy (26 - 48,15%),
 • pracujący w zespole (25 - 46,3%),
 • o wysokiej kulturze osobistej, pomocny, mający swoje zdanie (24 - 44,44%),
 • wyrozumiały, szanujący tradycję i kulturę Polski (23 - 42,59%),
 • wytrwały, konsekwentny (22 - 40,74%),
 • wierzący we własne siły, szanujący prawa innych, przyjazny (21 - 38,89%),
 • dbający o swoje zdrowie (20 - 37,04%),
 • świadomy konsekwencji postępowania, towarzyski (19 - 35,19%),
 • przedsiębiorczy, szanujący godność innych 18 - 33,33%),
 • szczery, znający swoje mocne i słabe strony, odważny (17 - 31,48%),
  • patriotyczny, rozważny, otwarty, dbający o środowisko naturalne, asertywny (16 -29,63%),
 • korzystający z nowych technologii, godny zaufania, dbający o polską mowę, podejmujący inicjatywy, pewny siebie 14 - 25,93%),
 • o szerokich zainteresowaniach, o wysokim poczuciu własnej wartości, wiarygodny (13 - 24,07%),
 • niezależny, aktywny społecznie, empatyczny (11 - 20,37%),
 • dbający ozdrowie (9 - 16,67%),
 • ciekawy, energiczny, altruistyczny (8 - 14,81%),
 • znający swoje potrzeby (7 - 12,96%),
  • szanujący kulturę i tradycję innych narodów, obiektywny, gotowy do uczestnictwa w kulturze (5 - 9,26%),
 • o pozytywnym obrazie, krytycznie nastawionym do mediów i nowych technologii (2 - 3,7%),
 • lider lokalny (1 - 1,85%),
 • spontaniczny (0).

 

2.2 UWARUNKOWANIA LOKALNEJ SPOŁECZNOŚCI

Publiczna Szkoła Podstawowa w Batorzu im. Marcina Borelowskiego-Lelewela to jednostka edukacyjna na terenie Gminy Batorz w województwie lubelskim, o powierzchni 7 tysięcy hektarów, w której zamieszkuje ok. 4 tysiące mieszkańców. Poza szkołą w Batorzu na terenie Gminy funkcjonują dwie inne instytucje edukacyjne. Są to Publiczna Szkoła Podstawowa w Aleksandrówce i Publiczna Szkoła Podstawowa w Błażku. Miejscowość Batorz jest terenem wiejskim i działalność przeważającej liczby mieszkańców ma charakter rolniczy m.in. uprawa zbóż i owoców. W Batorzu znajduje się: Gminny Ośrodek Zdrowia, Kościół, Gminny Ośrodek Kultury, Muzeum Regionalne, Biblioteka Gminna, Urząd Gminy Batorz, stok narciarski.

Życie Gminy organizowane jest wokół uroczystości patriotycznych, kościelnych i lokalnej kultury ludowej, w szczególności imprez typu: Dożynki, 11 listopada, 3 Maja, Boże Ciało i in. Podczas imprez szczególną rolę odrywają nauczyciele, uczniowie ponieważ stosunkowo często to te grupy zajmują się przygotowaniem lub obsługą tychże uroczystości.

 

2.3  CECHY ABSOLWENTA

Absolwent Publicznej Szkoły Podstawowej w Batorzu jest:

 • życzliwy, uczynny, godny zaufania, wiarygodny, uprzejmy, odważny,
 • kreatywny , otwarty, energiczny, mający swoje zdanie,
 • szanujący godność, opinie oraz prawa innych ludzi,
 • patriotyczny, szanujący tradycję i kulturę własnego i innych narodów,
 • ciekawy, ambitny, niezależny,
 • rozważny, wytrwały, konsekwentny, wyrozumiały, systematyczny,
 • przedsiębiorczy, pracujący w zespole, aktywny społecznie, lider lokalny,
 • o wysokiej kulturze osobistej, dbający o mowę polską
 • szczery, prawdomówny, rozsądny, odpowiedzialny, sprawiedliwy, obiektywny,
 • towarzyski, przyjazny, pomocny, altruistyczny, gotowy do uczestnictwa w kulturze, podejmujący inicjatywy,
 • wierzący we własne siły, empatyczny, asertywny,
 • o szerokich zainteresowań, znający swoje potrzeby i mocne oraz słabe strony,
 • dbający o swoje zdrowie oraz zdrowie innych i środowisko naturalne,
 • charakteryzujący się umiejętnością wyszukiwania, porządkowania oraz wykorzystywania wiedzy, informacji z różnych źródeł (technologia informacyjno-komunikacyjna) będąc przy tym krytycznie nastawionym wobec środków masowego przekazu,
 • świadomy konsekwencji swojego postępowania, o wysokim poczuciu własnej wartości i pozytywnym obrazie siebie, chcący się rozwijać, radzący sobie ze stresem.

III DIAGNOZA DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH I PROFILAKTYCZNYCH SZKOŁY

3.1 FUNKCJONOWANIE UCZNIÓW

Czynniki chroniące:

 • potrzeba osiągnięć,
 • potrzeba własnej skuteczności,
 • potrzeba poznanie siebie,
 • potrzeba bliskich relacji z innymi, w szczególności z rówieśnikami,
 • relacje z rówieśnikami akceptującymi normy społeczne i prospołecznymi,
 • doświadczanie pozytywnych wzmocnień ze strony rówieśników i nauczycieli, rodziców,
 • zaangażowanie się w konstruktywną działalność na rzecz innych (wolontariat),
 • proponowanie rozwój zainteresowań (koła zainteresowań, zajęcia sportowe),
 • zyskiwanie nowych doświadczeń poprzez organizację i udział w życiu szkoły (apele, uroczystości klasowe, szkolne, patriotyczne, ludowe),

 

Czynniki ryzyka:

 • konflikt pomiędzy normami rodziców a rówieśników,
 • niska motywacja osiągnięć uczniów,
 • szybkie nudzenie się podjętymi zadaniami,
 • brak wytrwałości, konsekwentności w prowadzeniu działań wśród uczniów, nauczycieli, rodziców,
 • powielanie negatywnych wzorów występujących w środowisku szkolnym i rodzinnym,
 • aktywności nie dopasowane do zainteresowań, potencjału, umiejętności uczniów,
 • brak alternatywnych form spędzania czasu wolnego uczniów,
 • niewyznaczanie granic (rodzice - dziecko, nauczyciel - uczeń, nauczyciel - nauczyciel),
 • błędy w komunikacji (rodzice - dziecko, nauczyciel - uczeń, nauczyciel - nauczyciel),
 • zmęczenie fizyczne i psychiczne uczniów oraz nauczycieli (w szczególności na ostatnich godzinach lekcyjnych),
 • nadmierne korzystanie z komputera, telefonu, tabletu (powyżej 1 godziny dziennie),
 • nieprzestrzeganie zasad Karty Reguł Życia Szkoły,
 • negatywne nastawienie do zmian,
 • brak spójności i integracji zespołu klasowego (grupki w klasie).

 

3.2 IDENTYFIKACJA POTRZEB ROZWOJOWYCH UCZNIÓW I NAUCZYCIELI, METOD, WSPARCIA, PORAŻKI, SUKCESY

W świetle ankiety profilaktycznej przeprowadzonej w roku szkolnym 2016/2017 szkoła dla zdecydowanej większości uczniów jest miejscem bezpiecznym, do którego chętnie uczęszczają. Młodsi uczniowie chętnie się uczą. W klasach IV-VI większa grupa uczniów raczej chętnie się uczy.

W szkole zdarzają się przypadki agresji fizycznej tj.: popychanie, szturchanie, oraz przypadki agresji psychicznej: wyśmiewanie. Pojedyncze wskazania  dotyczyły: wyzwisk, rozpowszechniania plotek,  kradzieży, braku akceptacji grupy. W bardzo wielu ankietach nie było żadnych wskazań.

Ponad połowa rodziców uważa, że w szkole i jej otoczeniu nie ma miejsc niebezpiecznych, a  jedna trzecia nie ma wiedzy na ten temat. W dwóch ankietach było wskazanie, że w szkole znajdują się miejsca niebezpieczne.  Jednak nie były one wypisane. Nieco ponad połowa rodziców wie jakie niewłaściwe zachowania zdarzają się w szkole. Wśród niewłaściwych zachowań obserwowanych wśród uczniów  najwięcej wskazań dotyczyło wulgaryzmów i niskiej kultury osobistej uczniów,  agresji i przemocy fizycznej, agresji psychicznej, braku dyscypliny na lekcjach i braku szacunku do nauczycieli i innych pracowników szkoły. W zdecydowanej większości przypadków rodzice nie wskazali, żeby ich dzieci skarżyły się na problemy nie wskazane w ankiecie.

 Rodzice mają również wiedzę jakie formy działań profilaktycznych stosuje szkoła. Zdecydowana większość rodziców kontroluje z jakich stron korzysta dziecko, i rodzice są pewni, że dziecko nie sięga po używki. Rodzice maja kontrolę nad tym, w jakim towarzystwie przebywa ich dziecko. Zdaniem ponad połowy rodziców szkoła zauważa problemy wychowawcze ale jedna czwarta rodziców twierdzi, że tylko czasami problemy są zauważane. 70% rodziców uważa, że w przypadku trudności wychowawczych może liczyć na pomoc szkoły, ale niektórzy nie mają wiedzy na ten temat. 13% rodziców twierdzi, że szkoła pomaga czasami.  30 na 37 pytanych rodziców uważa, że szkoła uczy właściwych wartości i postaw, ale są też rodzice, którzy nie wiedzą czy takie wartości szkoła przekazuje i zdecydowana większość rodziców akceptuje działania wychowawcze szkoły. Najważniejszymi zadaniami wychowawczo–profilaktycznymi szkoły, zdaniem rodziców, są: zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom, uczenie sposobów radzenia sobie w sytuacjach trudnych oraz kształtowanie dojrzałej i odpowiedzialnej postawy dziecka.

 

3.3 ZASOBY

 

Szkoła Podstawowa posiada:

- kompetentnych nauczycieli i kadrę kierowniczą,

- kompleks sportowo-rekreacyjny: boisko wielofunkcyjne (do piłki ręcznej, piłki siatkowej, koszykówki, tenisa ziemnego, piłki nożnej)

- halę sportową,

- tablice interaktywne,

- dwa rzutniki,

- bibliotekę szkolną,

- dobre warunki lokalowe, (w tym sale informatyczną wyposażona w laptopy),

- zajęcia z logopedą ( 2 razy w tygodniu),

- świetlicę szkolną,

- stołówkę szkolną (serwującą ciepłe posiłki),

- sklepik szkolny.

Zasoby zewnętrzne:

-możliwość korzystania ze stoku narciarskiego podczas ferii zimowych,

- współpraca z dentystą, Ośrodkiem Zdrowia w kwestii utrzymania dobrego zdrowia uczniów,

- współpraca z Biblioteką Gminną,

- współpraca z kuratorem szkolnym,

- współpraca z Ośrodkiem Pomocy Społecznej,

- współpraca z Placówką Opiekuńczo-Wychowawczą „Promyk” w Janowie Lubelskim,

- możliwość korzystania z oferty Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Janowie Lubelskim (oferta dostępna na stronie internetowej),

- możliwość korzystania z pomocy Policji, Straży Pożarnej (działalność informacyjno-edukacyjna służb),

- współpraca ze szkołami na terenie Gminy Batorz, Publiczna Szkoła Podstawowa w Błażku, Publiczna Szkoła Podstawowa w Aleksandrówce.

 

IV STRATEGIA WYCHOWAWCZO- PROFILAKTYCZNA SZKOŁY

4.1 SFERY ROZWOJU UCZNIA

W świetle przepisów prawa oświatowego działalność wychowawcza w szkole polega na prowadzeniu działań z zakresu promocji zdrowia oraz wspomaganiu rozwojuucznia wcelu osiągnięcie przez niego pełnej dojrzałości w sferze:

 • fizycznej – ukierunkowanej na zdobycie przez ucznia i wychowanka wiedzy i umiejętności pozwalających na prowadzenie zdrowego stylu życia i podejmowania zachowań prozdrowotnych,
 • psychicznej – ukierunkowanej na zbudowanie równowagi i harmonii psychicznej, osiągnięcie właściwego stosunku do świata, poczucia siły, chęci do życia i witalności, ukształtowanie postaw sprzyjających rozwijaniu własnego potencjału kształtowanie środowiska sprzyjającego rozwojowi uczniów, zdrowiu i dobrej kondycji psychicznej,
 • społecznej – ukierunkowanej na kształtowanie postawy otwartości w życiu społecznym, opartej na umiejętności samodzielnej analizy wzorów i norm społecznych oraz dokonywania wyborów, a także doskonaleniu umiejętności wypełniania ról społecznych,
 • aksjologicznej – ukierunkowanej na zdobycie konstruktywnego i stabilnego systemu wartości, w tym docenienie znaczenia zdrowia oraz poczucia sensu istnienia (Dz.U. z dnia 28 sierpnia 2015 r. poz. 1249).

4.2CELE ROZWOJOWE

 

Cele kształcenia według Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. :

 • Promowanie wartościm.in.: ofiarność, współpraca, solidarności, altruizm, patriotyzm, szacunek dla tradycji.
 • Przedstawianie wzorców postępowania.
 • Kształtowanie postawy otwartej wobec świata i innych ludzi.
 • Promowanie aktywności w życiu społecznym i odpowiedzialności za zbiorowość.
 • Promowanie postawy: wiedza prowadzi do rozwoju umiejętności i zrozumienia świata.
 • Formowanie świadomościtożsamości indywidualnej, kulturowej, narodowej, regionalnej i etnicznej.
 • Wzmacnianie godności własnej osoby i szacunku dla godności innych osób.
 • Promowanie kompetencji ( kreatywność, innowacyjność i przedsiębiorczość).
 • Ćwiczenie umiejętności, szczególnie umiejętności krytycznego i logicznego myślenia, rozumowania, argumentowania i wnioskowania.
 • Rozwój osobowy ucznia poprzez pogłębianie wiedzy, rozbudzanie ciekawości poznawczej i motywacji do nauki.
 • Rozpoznawanie predyspozycji i określanie drogi dalszej edukacji (doradztwo);
 • Zachęcanie do zorganizowanego i świadomego samokształcenia opartego na umiejętności przygotowania własnego warsztatu pracy.

4.3 ZADANIA WYCHOWAWCZE I PROFILAKTYCZNE

 

Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2017/2018:

 1. Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego.
 2. Podniesienie jakości edukacji matematycznej, przyrodniczej i informatycznej.
 3. Bezpieczeństwo w Internecie. Odpowiedzialne korzystanie z mediów społecznych.
 4. Wprowadzanie doradztwa zawodowego do szkół i placówek.
 5. Wzmacnianie wychowawczej roli szkoły.
 6. Podnoszenie jakości edukacji włączającej w szkołach i placówkach systemu oświaty.

 

Zadania według Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. :

 1. Budowanie prawidłowych relacji (uczeń-uczeń, nauczyciel-uczeń, nauczyciel-rodzic).
 2. Rozwijanie umiejętności radzenia sobie ze stresem.
 3. Kształtowanie i wzmacnianie norm przeciwnych używaniu środków i substancji psychoaktywnych oraz podejmowaniu zachowań ryzykownych.
 4. Doskonalenie zawodowe nauczycieli i wychowawców w zakresie interwencji profilaktycznej zachowań ryzykownych.
 5. Propagowanie zdrowego stylu życia.
 6. Wskazywanie pożądanych wzorców zachowań.
 7. Ograniczenie zjawisk agresji wśród uczniów.
 8. Wskazywanie konstruktywnych sposobów spędzania wolnego czasu.
 9. Wprowadzenie uczniów w świat literatury, ugruntowanie ich zainteresowań czytelniczych oraz wyposażenie w kompetencje czytelnicze potrzebne do krytycznego odbioru utworów literackich i innych tekstów kultury.
 10. Podejmowaniedziałańrozbudzających chęć czytania, zwiększających aktywność, kształtujących postawę dojrzałego i odpowiedzialnego czytelnika, przygotowujących do otwartego dialogu z dziełem literackim.
 11. Nabywanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do rozwiązywania problemów. Tutaj, w szczególności z wykorzystaniem metod i technik informatycznych.
 12. Dokonywanie świadomych i odpowiedzialnych wyborów w sieci, krytycznej analizy informacji, bezpiecznego poruszania się w przestrzeni cyfrowej.
 13. Zindywidualizowanie wspomagania rozwoju każdego ucznia do jego potrzeb i możliwości.
 14. Kształtowanie postaw prozdrowotnych uczniów (wdrożenie do zachowań higienicznych, zachowań bezpiecznych dla zdrowia własnego i innych, ugruntowanie wiedzy z zakresu prawidłowego odżywiania się, ugruntowanie wiedzy o korzyściach płynących z aktywności fizycznej i stosowania profilaktyki).
 15. Wzmacnianie poczucia tożsamości narodowej, przywiązania do historii i tradycji narodowych.
 16. Przygotowanie i zachęcanie do podejmowania działań na rzecz środowiska szkolnego i lokalnego. Tutaj,  do angażowania się w wolontariat
 17. Wychowanie w duchu akceptacji i szacunku dla drugiego człowieka.
 18. Kształtowanie postawy szacunku dla środowiska przyrodniczego. Tutaj,upowszechnienie zasadach zrównoważonego rozwoju i motywowanie do działań na rzecz ochrony środowiska oraz rozwoju zainteresowań ekologią.
 19. Przygotowanie uczniów do wyboru kierunku kształcenia i zawodu. Tutaj, szkoła prowadzi zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego.
 20. Nabywanie kompetencji społecznych. Tutaj, komunikacja i współpraca w grupie w (środowiska wirtualne, projekty zespołowe lub indywidualne,  organizacja i zarządzanie projektami).

4.4TREŚCI ZAWARTE W PODSTAWACH PROGRAMOWYCH

 

Źródło podrozdziału: Marek Konopczyński, Joanna Borowik, Piotr Chlebowski, Marcin Kolemba, Katarzyna Szorc, Jolanta Szada-Borzyszkowska, Magdalena Wieczorek. (2017). Program wychowawczo-profilaktyczny szkoły i placówki. Materiały szkoleniowe dla nauczycieli konsultantów i doradców metodycznych. Ośrodek Rozwoju Edukacji: Warszawa.

 

Treści dotyczące obszarów wychowania i profilaktyki zawarte w podstawach programowych przedmiotów kształcenia ogólnego

 

Sfera „Zdrowie – edukacja zdrowotna”

Przedmiot

Zdrowie – edukacja zdrowotna

Edukacja wczesnoszkolna

── dba o higienę oraz estetykę własną i otoczenia;

── ma świadomość znaczenia odpowiedniej diety dla utrzymania zdrowia człowieka;

── posługuje się numerami telefonów alarmowych, formułuje komunikat wezwanie o pomoc: Policji, Pogotowia Ratunkowego, Straży Pożarnej;

── posługuje się danymi osobowymi w kontakcie ze służbami mundurowymi i medycznymi, w sytuacji zagrożenia zdrowia i życia;

── reaguje stosownym zachowaniem w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa, zdrowia jego lub innej osoby;

── wymienia wartości odżywcze produktów żywnościowych, ma świadomość znaczenia odpowiedniej diety dla utrzymania zdrowia, ogranicza spożywanie posiłków o niskich wartościach odżywczych i niezdrowych, zachowuje umiar w spożywaniu produktów słodzonych, zna konsekwencje zjadania ich w nadmiarze;

── przygotowuje posiłki służące utrzymaniu zdrowia;

── ubiera się odpowiednio do stanu pogody, poszukuje informacji na temat pogody, wykorzystując np. internet;

── ma świadomość, iż nieodpowiedzialne korzystanie z technologii ma wpływ na utratę zdrowia człowieka;

Informatyka

── w sposób odpowiedzialny posługuje się technologią dostosowaną do jego predyspozycji psychofizycznych i zdrowotnych;

Biologia

── analizuje związek pomiędzy własnym postępowaniem a zachowaniemzdrowia oraz rozpoznaje sytuacje wymagające konsultacji lekarskiej;

── uzasadnia konieczność ochrony przyrody;

── opisuje i prezentuje postawę i zachowania człowieka odpowiedzialnie korzystającego z dóbr przyrody;

Wychowanie fizyczne

── opisuje, jakie znaczenie ma aktywność fizyczna dla zdrowia;

── opisuje piramidę żywienia i aktywności fizycznej;

── opisuje zasady zdrowego odżywiania;

── przestrzega zasad higieny osobistej i czystości odzieży;

── przyjmuje prawidłową postawę ciała w różnych sytuacjach;

── omawia sposoby postępowania w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia;

── wymienia czynniki, które wpływają pozytywnie i negatywnie na zdrowie i samopoczucie oraz wskazuje te, na które może mieć wpływ;

── omawia sposoby redukowania nadmiernego stresu i radzenia sobie z nim w sposób konstruktywny;

── wymienia przyczyny i skutki otyłości oraz nieuzasadnionego odchudzania się i używania sterydów w celu zwiększenia masy mięśni;

── wyjaśnia wymogi higieny wynikające ze zmian zachodzących w organizmie w okresie dojrzewania;

WOS

── rozpoznaje przypadki wymagające postaw asertywnych;

── podaje przykłady trudnych społecznie sytuacji, w których należy zachować się asertywnie; uzasadnia, że można zachować dystans wobec nieaprobowanych przez siebie zachowań innych ludzi lub przeciwstawić się im;

przedstawia różne formy zachowań asertywnych;

Przyroda

── kształtowanie umiejętności właściwego reagowania na niebezpieczeństwa zagrażające życiu i zdrowiu;

── doskonalenie umiejętności dbałości o własne ciało, jak i najbliższe otoczenie;

── poznawanie siebie, swoich zdolności i rozwijanie zainteresowań sprzyjających motywacji do uczenia się;

Edukacja dla bezpieczeństwa

── wyjaśnia zależności między zdrowiem fizycznym, psychicznym, emocjonalnym a społecznym; wyjaśnia wpływ stresu na zdrowie;

── wymienia zachowania, które sprzyjają zdrowiu (prozdrowotne), zagrażają zdrowiu oraz wskazuje te, które szczególnie często występują wśród nastolatków; odróżnia czynniki środowiskowe i społeczne (korzystne i szkodliwe),

na które człowiek może mieć wpływ od takich, na które nie może mieć wpływu;

── omawia krótkoterminowe i długoterminowe konsekwencje zachowań sprzyjających (prozdrowotnych) i zagrażających zdrowiu;

── dobiera i demonstruje umiejętności komunikacji interpersonalnej istotne dla zdrowia i bezpieczeństwa (odmowa, zachowania asertywne, negocjowanie);

── wymienia rzetelne źródła informacji o zdrowiu, chorobach, świadczeniach i usługach zdrowotnych;

── ocenia własne zachowania związane ze zdrowiem, ustala indywidualny plan działania na rzecz własnego zdrowia;

── ustala, co sam może zrobić, aby tworzyć warunki środowiskowe i społeczne, które są korzystne dla zdrowia (ochrona środowiska przyrodniczego, wsparcie społeczne, komunikacja interpersonalna, współpraca osób, instytucji

i organizacji na rzecz zdrowia itp.);

 

Technika

 

── przyjmuje postawy odpowiedzialności za współczesny i przyszły stan środowiska;

── kształtuje umiejętności segregowania i wtórnego wykorzystania odpadów znajdujących się w najbliższym otoczeniu;

Wychowanie do życia

w rodzinie

── radzi sobie w sytuacji konfliktu, presji grupy, stresu;

     

 

 

Sfera  „Relacje – kształtowanie postaw społecznych”

Przedmiot

Relacje – kształtowanie postaw społecznych

Edukacja wczesnoszkolna

── identyfikuje się z grupą społeczną, do której należy: rodzina, klasa w szkole, drużyna sportowa, społeczność lokalna, naród; respektuje normy i reguły postępowania w tych grupach;

── przyjmuje konsekwencje swojego uczestnictwa w grupie i własnego w niej postępowania w odniesieniu do przyjętych norm i zasad;

── współpracuje z uczniami, wymienia się z nimi pomysłami i doświadczeniami, wykorzystując technologię;

── dostrzega, że każdy powinien brać odpowiedzialność za swoje wybory;

── dostrzega, że lepiej poznaje siebie, bardziej się rozwija i czerpie szczęście w relacji z innymi osobami niż w samotności;

── odkrywa, że współtworzy różne wspólnoty osób, np. rodzinę, klasę, państwo;

── ma świadomość, że każdej osobie ludzkiej, także jemu, należy się szacunek,

że szacunkiem należy obdarzać także wspólnoty osób – rodzinę, klasę, naród (ojczyznę), w tym wspólnotę religijną – a także symbole tych wspólnot;

── szanuje godność każdej osoby ludzkiej oraz swoją, wyraża swoim komunikatem werbalnym i niewerbalnym;

── uwzględnia coraz częściej godność i dobro innych osób, podejmując decyzję o działaniu;

── wyraża szacunek wobec osób, wspólnot osób oraz ich symboli w sytuacjach codziennych i uroczystych, przejawiając właściwe zachowanie;

── wchodzi w relacje z innymi osobami (rówieśnikami, nauczycielami), szanując to, co jest wartością dla nich, i nazywając to, co jest wartością dla niego;

── naśladuje i przyjmuje jako własne zachowania dobre na podstawie doświadczeń ze świata realnego oraz przykładów płynących z tekstów literackich, filmów i innych źródeł;

── przestrzega zasad obowiązujących we wspólnocie osób, której jest członkiem.

 

Informatyka

── uczestniczy w zespołowym rozwiązaniu problemu, posługując się technologią taką jak: poczta elektroniczna, forum, wirtualne środowisko kształcenia, dedykowany portal edukacyjny;

── identyfikuje i docenia korzyści płynące ze współpracy nad wspólnym rozwiązywaniem problemów;

── bierze udział w różnych formach współpracy, jak: programowanie w parach lub w zespole, realizacja projektów, uczestnictwo w zorganizowanej grupie uczących się; projektuje, tworzy i prezentuje efekty wspólnej pracy;

Wychowanie fizyczne

── uczestniczy w sportowych rozgrywkach klasowych w roli zawodnika, stosując zasady „czystej gry”: szacunku dla rywala, respektowania przepisów gry, podporządkowania się decyzjom sędziego; potrafi właściwie zachować się w sytuacji zwycięstwa i porażki, podziękować za wspólną grę;

── pełni rolę organizatora, sędziego i kibica w ramach szkolnych zawodów sportowych;

── wyjaśnia zasady kulturalnego kibicowania;

── wyjaśnia, jak należy zachować się w sytuacjach związanych z aktywnością taneczną;

── omawia znaczenie dobrych relacji z innymi ludźmi, w tym z rodzicami oraz rówieśnikami tej samej i odmiennej płci;

── identyfikuje swoje mocne strony, budując poczucie własnej wartości, planuje sposoby rozwoju oraz ma świadomość słabych stron, nad którymi należy pracować;

── wykazuje kreatywność w poszukiwaniu rozwiązań sytuacji problemowych;

── wykazuje umiejętność adekwatnej samooceny swoich możliwości psychofizycznych;

── współpracuje w grupie szanując poglądy i wysiłki innych ludzi, wykazując asertywność i empatię;

── motywuje innych do udziału w aktywności fizycznej, ze szczególnym uwzględnieniem osób o niższej sprawności fizycznej i specjalnych potrzebach edukacyjnych (np. osoby niepełnosprawne, osoby starsze);

WOS

── współpracuje z innymi – dzieli się zadaniami i wywiązuje się z nich;

── wykazuje konieczność współdziałania w życiu społecznym i wyjaśnia istotę samorządności;

── uzasadnia, że człowiek jest istotą społeczną; rozumie znaczenie potrzeb społecznych człowieka (kontaktu, przynależności, uznania);

── przedstawia zasady komunikowania się; wyjaśnia zasady skutecznej autoprezentacji

– kształtowania swojego wizerunku;

── wymienia cechy grup społecznych; charakteryzuje grupę koleżeńską i grupę nastawioną na realizację określonego zadania; uzasadnia, że efektywna współpraca przynosi różne korzyści; przedstawia różne formy współpracy w grupie;

── rozpoznaje sytuacje wymagające podjęcia decyzji indywidualnej i grupowej; wyjaśnia i stosuje podstawowe sposoby podejmowania wspólnych decyzji;

── rozpoznaje sytuacje wymagające podjęcia decyzji indywidualnej i grupowej; wyjaśnia i stosuje podstawowe sposoby podejmowania wspólnych decyzji;

── przedstawia cele i przykłady działania organizacji społecznych skupiających młodych ludzi w Polsce; wyjaśnia ideę wolontariatu i przedstawia formy działalności wolontariuszy;

Przyroda

── zachęcanie do działania na rzecz środowiska lokalnego;

── doskonalenie umiejętności w zakresie komunikowania się, współpracy i działania oraz pełnienia roli lidera w zespole;

Biologia

── prezentuje postawę szacunku wobec siebie i wszystkich istot żywych;

Wychowanie do życia

w rodzinie

── zna i stosuje zasady savoir-vivre'u w różnych sytuacjach społecznych;

── rozumie zasady komunikacji werbalnej i niewerbalnej i jej znaczenie w relacjach interpersonalnych; przyjmuje odpowiedzialność za manifestowane reakcje, wypowiadane i pisane słowa;

── kształtuje i wyraża postawy asertywne, gdy nie może lub nie powinien czegoś wykonać, stara się odmawiać tak, by nie ranić drugiego;

── bierze udział w życiu społecznym przez: wolontariat, stowarzyszenia, grupy nieformalne i aktywność indywidualną; ujawnia wrażliwość na osoby potrzebujące pomocy i zna konkretne sposoby jej udzielania;

 

Sfera „Kultura – wartości, normy i wzory zachowań”

Przedmiot

Kultura – wartości, normy i wzory zachowań

Edukacja wczesnoszkolna

── ocenia swoje postępowanie i innych osób, odnosząc się do poznanych wartości, takich jak: godność, honor, sprawiedliwość, obowiązkowość, odpowiedzialność, przyjaźń, życzliwość, umiar, powściągliwość, pomoc, zadośćuczynienie, przepraszanie, uznanie, uczciwość, wdzięczność oraz inne respektowane przez środowisko szkolne;

── szanuje zwyczaje i tradycje różnych grup społecznych i narodów, przedstawia i porównuje zwyczaje ludzi, np. dotyczące świąt w różnych regionach Polski, a także w różnych krajach;

── określa, co jest dobre, a co jest złe, w otaczającym go świecie i w świecie poznawanych tekstów oraz podaje uzasadnienie swojego zdania;

── odróżnia szczęście od doraźnie odczuwanej przyjemności i poznaje, że dobro jest źródłem szczęścia własnego oraz innych osób;

── odkrywa, że wspólnota osób, której jest członkiem, ustanawia swoje zasady (normy) i oczekuje ich respektowania;

 

Język polski

── kształtuje umiejętność uczestniczenia w kulturze polskiej i europejskiej, szczególnie w jej wymiarze symbolicznym i aksjologicznym;

── rozwija zdolności dostrzegania wartości: prawdy, dobra, piękna, szacunku dla człowieka i kierowania się tymi wartościami;

── kształci postawy szacunku dla przeszłości i tradycji literackiej jako podstawy tożsamości narodowej;

── rozwija zainteresowania kulturą w środowisku lokalnym i potrzeby uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych;

── rozwija szacunek dla wiedzy, wyrabia pasję poznawania świata i zachęca do praktycznego zastosowania zdobytych wiadomości;

── rozwija umiejętność samodzielnego docierania do informacji, dokonywania ich selekcji, syntezy oraz wartościowania;

── rozwija umiejętność rzetelnego korzystania ze źródeł wiedzy, w tym stosowania cudzysłowu, przypisów i odsyłaczy, oraz szacunku dla cudzej własności intelektualnej;

── kształci nawyki systematycznego uczenia się oraz porządkowania zdobytej wiedzy i jej pogłębiania;

── jest zachęcany do rozwijania swoich uzdolnień przez udział w różnych formach poszerzania wiedzy, na przykład w konkursach, olimpiadach przedmiotowych i wykładach, oraz rozwijania umiejętności samodzielnej prezentacji wyników swojej pracy;

Historia

── poznaje historię i tradycje swojej okolicy i ludzi dla niej szczególnie zasłużonych; zna lokalne zabytki i opisuje ich dzieje;

Muzyka

── poznaje i popularyzuje przykłady muzycznej twórczości ludowej, obrzędy, zwyczaje, tradycje swojego regionu;

── zna repertuar kulturalnego człowieka, orientując się w sztandarowych utworach z dziejów historii muzyki i współczesnej kultury muzycznej oraz wartościowej muzyki popularnej;

── zna i wymienia instytucje upowszechniające kulturę muzyczną we własnym regionie, kraju i na świecie oraz ich działalność, a także śledzi wydarzenia artystyczne;

── uczestniczy w tworzeniu artystycznych projektów edukacyjnych o charakterze interdyscyplinarnym (również z wykorzystaniem technologii informacyjnej);

── angażuje się w kreowanie kultury artystycznej swojej szkoły i najbliższego środowiska;

── uczestniczy realnie lub wirtualnie w różnorodnych wydarzeniach muzycznych;

── stosuje zasady wynikające ze świadomego korzystania i uczestniczenia w dorobku kultury muzycznej: odpowiednie zachowanie podczas koncertu, przedstawienia operowego itp., tolerancja dla preferencji muzycznych innych osób oraz szacunek dla twórców i wykonawców;

Plastyka

── zna dziedzictwo kulturowe najbliższego otoczenia, wymienia zabytki i dzieła architektury (historycznej i współczesnej);

── zapoznaje się z twórczością artystów w obrębie „małej ojczyzny”;

WOS

── uzasadnia, że konflikt w grupie może wynikać z różnych przyczyn (sprzeczne interesy, inne cele); przedstawia sposoby rozwiązywania konfliktów oraz analizuje ich zalety i wady;

── podaje cnoty obywatelskie (odpowiedzialność, troska o dobro wspólne, aktywność, przedsiębiorczość, solidarność, roztropność, tolerancja, odwaga cywilna); wykazuje, odwołując się do działań wybitnych Polaków, znaczenie ich urzeczywistnienia dla pożytku publicznego;

── wymienia mieszkające w Polsce mniejszości narodowe i etniczne, grupę posługującą się językiem regionalnym oraz grupy migrantów (w tym uchodźców) i lokalizuje miejsca ich zwartego zamieszkiwania; przedstawia

– za Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej – prawa przysługujące etnicznym grupom mniejszościowym;

── uzasadnia, że można pogodzić różne tożsamości społeczno-kulturowe (regionalną, narodową/etniczną, państwową/obywatelską, europejską); rozpoznaje przejawy ksenofobii, w tym rasizmu, szowinizmu i antysemityzmu, oraz uzasadnia potrzebę przeciwstawiania się tym zjawiskom;

── planuje dalszą edukację, uwzględniając własne zainteresowania, zdolności i umiejętności oraz rady innych osób i sytuację na rynku pracy;

Przyroda

── kształtuje postawy związane z tożsamością kulturową regionu;

Geografia

 

── łączy racjonalność naukową z refleksją nad pięknem i harmonią świata przyrody oraz dziedzictwem kulturowym ludzkości;

── przyjmuje postawy szacunku do środowiska przyrodniczego i kulturowego oraz rozumienie potrzeby racjonalnego w nim gospodarowania;

── rozwija w sobie poczucie tożsamości oraz wykazywanie postawy patriotycznej, wspólnotowej i obywatelskiej;

── ma poczucie dumy z piękna ojczystej przyrody i dorobku narodu (różnych obiektów dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego własnego regionu i Polski, krajobrazów Polski, walorów przyrodniczych, kulturowych, turystycznych oraz sukcesów polskich przedsiębiorstw na arenie międzynarodowej);

── kształtuje pozytywne – emocjonalne i duchowe – więzi z najbliższym otoczeniem, krajem ojczystym, a także z całą planetą Ziemią;

── rozwija postawy współodpowiedzialności za stan środowiska geograficznego, kształtowanie ładu przestrzennego oraz przyszłego rozwoju społeczno- -kulturowego i gospodarczego „małej ojczyzny”, własnego regionu i Polski;

── przełamuje stereotypy i kształtuje postawy szacunku, zrozumienia, akceptacji i poszanowania innych kultur przy jednoczesnym zachowaniu poczucia wartości dziedzictwa kulturowego własnego narodu i własnej tożsamości;

Informatyka

── opisuje kwestie etyczne związane z wykorzystaniem komputerów i sieci komputerowych, takie jak: bezpieczeństwo, cyfrowa tożsamość, prywatność, własność intelektualna, równy dostęp do informacji i dzielenie się informacją;

── postępuje etycznie w pracy z informacjami;

 

Wychowanie do życia w rodzinie

 

── jest odpowiedzialny za własny rozwój i samowychowanie;

     

 

 

 

Sfera „Bezpieczeństwo – profilaktyka zachowań ryzykownych (problemowych)”

Przedmiot

Bezpieczeństwo – profilaktyka zachowań ryzykownych (problemowych)

Edukacja wczesnoszkolna

── wyjaśnia, iż wszyscy ludzie posiadają prawa i obowiązki, wymienia własne prawa i obowiązki, przestrzega ich i stosuje je w codziennym życiu;

── rozróżnia podstawowe znaki drogowe, stosuje przepisy bezpieczeństwa w ruchu drogowym i miejscach publicznych; przestrzega zasad zachowania się środkach publicznego transportu zbiorowego;

── stosuje się do zasad bezpieczeństwa w szkole, odnajduje drogę ewakuacyjną, rozpoznaje znaki i symbole informujące o różnych rodzajach niebezpieczeństw oraz zachowuje się zgodnie z informacją w nich zawartą; stosuje zasady bezpiecznej zabawy w różnych warunkach i porach roku;

── ma świadomość istnienia zagrożeń ze środowiska naturalnego, np. nagła zmiana pogody, huragan, ulewne deszcze, burza, susza oraz ich następstwa: powódź, pożar, piorun; określa odpowiednie sposoby zachowania się człowieka w takich sytuacjach;

── stosuje zasady bezpieczeństwa podczas korzystania z urządzeń cyfrowych, rozumie i respektuje ograniczenia związane z czasem pracy z takimi urządzeniami, oraz stosuje zasady netykiety;

── rozróżnia pożądane i niepożądane zachowania innych osób (również uczniów) korzystających z technologii, zwłaszcza w sieci Internet;

 

Informatyka

── rozróżnia pozytywne i negatywne zachowania innych osób (również uczniów) korzystających z technologii, w tym zwłaszcza w sieci Internet;

── przestrzega ogólnie przyjęte zasady związane z bezpieczeństwem w Internecie;

Wychowanie fizyczne

── omawia zasady bezpiecznego zachowania się nad wodą i w górach w różnych porach roku;

── omawia konsekwencje zdrowotne stosowania używek w odniesieniu do podejmowania aktywności fizycznej;

── wymienia zasady bezpiecznego korzystania ze sprzętu sportowego;

── wymienia najczęstsze przyczyny oraz okoliczności wypadków i urazów w czasie zajęć ruchowych, omawia sposoby zapobiegania im;

── wskazuje zagrożenia związane z uprawianiem niektórych dyscyplin sportu;

WOS

── rozpoznaje zachowania związane z przemocą fizyczną i psychiczną, w tym werbalną, wobec siebie i innych; wymienia osoby i instytucje, które należy powiadomić w takich sytuacjach;

── przedstawia korzyści i zagrożenia wynikające z korzystania z zasobów Internetu; rozpoznaje przemoc w cyberprzestrzeni i wyjaśnia, jak należy na nią reagować;

── wyjaśnia, na jakich zasadach nieletni odpowiadają za popełnienie wykroczeń i przestępstw;

── przedstawia uprawnienia policjantów i funkcjonariuszy innych służb porządkowych oraz swoje prawa w kontakcie z tymi służbami;

Informatyka

── posługuje się technologią zgodnie z przyjętymi zasadami i prawem; przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny pracy;

── uznaje i respektuje prawo do prywatności danych i informacji oraz prawo do własności intelektualnej;

── wymienia zagrożenia związane z powszechnym dostępem do technologii oraz do informacji i opisuje metody wystrzegania się ich;

── stosuje profilaktykę antywirusową i potrafi zabezpieczyć przed zagrożeniem komputer wraz z zawartymi w nim informacjami;

── ocenia krytycznie informacje i ich źródła, w szczególności w sieci, pod względem rzetelności i wiarygodności w odniesieniu do rzeczywistych sytuacji, docenia znaczenie otwartych zasobów w sieci i korzysta z nich;

Technika

── przewiduje zagrożenia płynące z niewłaściwego użytkowania sprzętu technicznego;

── analizuje sytuacje zagrażające zdrowiu i życiu podczas pracy z narzędziami i urządzeniami (procedura postępowania podczas wypadku przy pracy; umiejętność udzielenia pierwszej pomocy przedmedycznej w typowych sytuacjach zagrożenia);

Edukacja dla bezpieczeństwa

── wymienia przykłady nadzwyczajnych zagrożeń (pochodzenia naturalnego i wywołane przez człowieka);

── wymienia zasady ostrzegania ludności o zagrożeniach; rozróżnia poszczególne sygnały alarmowe i środki alarmowe; omawia zasady właściwego zachowania się w razie uruchomienia sygnałów alarmowych;

Wychowanie do życia

w rodzinie

── świadomie i odpowiedzialnie korzysta ze środków społecznego przekazu, w tym z Internetu, dokonując wyboru określonych treści i limitując czas im

poświęcany;

     

 

4.5 STRATEGIE

 

Strategie informacyjne: prezentacje, gazetki, lekcje wychowawcze, spotkania z psychologiem, policjantami oraz ochotniczą strażą pożarną, artykuły(na f-b, stronie szkoły), zebrania z rodzicami, indywidualne spotkania z rodzicami, notatki w zeszycie przedmiotowym (podpisane przez rodzica),

 

Strategie edukacyjne:szkolenia dla rodziców, uczniów i nauczycieli oraz kadry kierowniczej, szkolenia w ramach wsparcia koleżeńskiego, dyskusja, analiza biografii osób wartych naśladowania,

 

Strategie wczesnej interwencji:IPET, zajęcia rewalidacyjne, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, koła zainteresowań,

 

Strategie działań alternatywnych: przydzielanie konkretnym uczniom zadań, działalność wolontariatu i Samorządu Uczniowskiego, konkursy (literackie, plastyczne, przedmiotowe, okolicznościowe), uroczystości klasowe i szkolne,

 

Strategia zmian przepisów społecznych:zmiana Karty Reguł Życia, przygotowanie szczegółowych procedur, zmiana Statutu Szkoły.

 

4.6 HARMONOGRAM

 

 

Działanie

Adresat

działania

Realizator

działania

Sposób realizacji

Metody

proponowane

Terminy

Eliminowanie zachowań agresywnych

 

Diagnoza grupy klasowej w wymiarach: bezpieczeństwo, spójność, role grupowe, konflikty, relacje nauczyciel-uczeń.

Uczniowie klas I-VIII

Nauczyciel

wychowawca klas I-VIII

Zajęcia z wychowawcą

(ok 2 jednostki)

Arkusz analizy

 

Wrzesień-październik- listopad

 

Poinformowanie rodziców o wynikach diagnozy klasy na spotkaniu z rodzicami.

Rodzice uczniów klas I-VIII

Nauczyciel

Wychowawca klas I-VIII

Spotkanie z rodzicami

Prezentacja,

Wykład informacyjny

 

Listopad

 

Pisemny kontrakt wychowawcy z uczniami.

Uczniowie klas IV-VIII

Nauczyciel wychowawca klas I-VIII

Zajęcia z wychowawcą

Dyskusja

Wrzesień-październik

 

Angażowanie uczniów z trudnościami wychowawczymi w życie klasy, szkoły.

Uczniowie klas I-VIII

Nauczyciel

wychowawca klas I-VIII wraz z pomocą Opiekuna SU

Zajęcia z wychowawcą

Rozmowy indywidualne z poszczególnymi uczniami.

Zgodnie z planem uroczystości szkolnych

 

Opracowanie procedur reagowania na zachowanie uczniów agresywnych.

Uczniowie z trudnościami w zachowaniu, ich rodzice oraz nauczyciele

 

Zespół powołany przez Dyrektora

Spotkania Zespołu

Analiza obecnych procedur, przypadków zachowań,

dyskusja

Listopad

 

 

Przeprowadzenie szkolenia o tematyce “Radzenie sobie ze stresem”

Uczniowie, nauczyciele, rodzice

Psycholog

Rada pedagogiczna,

Godzina z wychowawcą,

Spotkanie z rodzicami

 

Prezentacja, pogadanka, analiza przypadku,

Luty-maj

 

Przeprowadzenie zajęć z wychowawcą na temat “asertywności”, wpływów rówieśniczych,

Uczniowie

Klas I-VIII,

Rodzice uczniów I-VIII

Wychowawcy klas I-VIII /

Psycholog

Spotkanie z rodzicami,

Zajęcia z wychowawcą

Pogadanka, prezentacja,

Filmiki, analiza przypadku

 

 

Zajęciaintegracyjne w klasie

Uczniowie

Klas IV-VIII

Wychowawcy klas I-VIII,

Psycholog

Zajęcia z wychowawcą

Ćwiczenia w grupach, ćwiczenia w parach, ćwiczenia indywidulane

 

Ograniczenie ilości wypadków na terenie szkoły.

 

Aktualizacja „Karty Reguł Życia”

Uczniowie, nauczyciele, rodzice.

Uczniowie, rodzice, nauczyciele

Komisja powypadkowa

Ankiety nt. bezpieczeństwa w szkole

Styczeń,

Czerwiec

 

Zawarcie zasad bezpieczeństwa w kontraktach klasowych

Uczniowie IV-VIII

Nauczyciel wychowawca

Zajęcia z wychowawcą

Kontrakt

Wrzesień-październik

 

Wprowadzenie dyżurów uczniów

Uczniowie IV-VIII

Opiekun SU

Ogłoszenie Dyrektora

Harmonogram dyżurów

Od listopada –

Cały rok

 

Dyżury nauczycielskie

Uczniowie IV-VIII

Nauczyciele

1 spotkanie Rady pedagogicznej

Harmonogram dyżurów

Cały rok

 

Obserwacja uczniów na stołówce szkolnej

 Uczniowie I-VIII

Nauczyciele dyżurujący,

nauczyciele nauczania wczesnoszkolnego

1 spotkanie Rady pedagogicznej

Harmonogram dyżurów

Cały rok

 

Obserwacja uczniów na zajęciach wychowania fizycznego

Uczniowie I-VIII

Nauczyciele wychowania fizycznego, nauczyciele nauczania wczesnoszkolnego

Zajęcia w-f

Plan lekcji

Cały rok

 

Przedstawienie uczniom procedur powypadkowych

Uczniowie I-VIII

Nauczyciele wychowania fizycznego, wychowawcy klas I-VIII

Zajęcia w-f,

Zajęcia  z wychowawcą

 

Prezentacja, odczyt, gazetka szkolna

Wrzesień

 

Przypomnienie zasad bezpieczeństwa w klasie po wypadku

Uczniowie I-VIII

Nauczyciel wychowawca,

Nauczyciele wychowania fizycznego,

Zajęcia z wychowawcą,

Zajęcia w-f,

 

Mini wykład, pogadanka, analiza przypadku

Po każdym wypadku

 

Próbna ewakuacja szkoły

Uczniowie I-VIII

Nauczyciele

W trakcie trwania zajęć edukacyjnych

Ogłoszenie Dyrektora szkoły

Wrzesień- październik

 

Propagowanie postaw oraz wartości prospołecznych:

 

Przedstawienie idei wolontariatu

Uczniowie I-VIII

Opiekun koła wolontariatu

Zajęcia z wychowawcą

Prezentacja, wykład, pogadanka,

materiały dla biblioteki, gazetki szkolne

Styczeń-Luty

 

Organizacja szkolnego koła wolontariatu

Uczniowie IV-VIII

Opiekun koła wolontariatu

Program pracy koła wolontariatu

Spotkania członków

Luty-kwiecień

 

Angażowanie SU w akcje charytatywne

Samorząd Uczniowski

Opiekun SU i opiekun SKW, członkowie SU i SKW

Program pracy koła wolontariatu i SU

Spotkania członków SU i SKW

Cały rok

 

Poszukiwanie sponsorów w społeczności lokalnej

Społeczność lokalna

Opiekun SKW i członkowie

Program pracy koła wolontariatu

Spotkania ze sponsorami

Zgodnie z harmonogramem SKW

 

Przedstawienie uczniom ich praw, obowiązków

Uczniowie I-VIIII

Wychowawcy klas I-VIII

Zajęcia z wychowawcą

Pogadanka, mini wykład, dyskusja, gazetka szkolna

Wrzesień

 

Nawiązanie współpracy z innymi szkołami

Uczniowie I-VIIII

Wychowawcy klas I-VIII

Spotkania z przedstawicielami szkół

Np. zaproszenia na dyskoteki szkolne,

Harmonogram imprez szkolnych

 

Organizacja dnia tolerancji

Uczniowie I-VIIII

Opiekun SU,

Opiekun SKW,

Nauczyciele wychowawcy I-VIII

Zajęcia z wychowawcą

Gazetki szkolne

16 listopada

(czwartek)

Propagowanie zdrowego stylu życia

 

Organizacja dnia bez napojów gazowanych 

Uczniowie I-VIIII

Opiekun SU,

Opiekun SKW,

Nauczyciele wychowawcy I-VIII

 

Gazetki klasowe, ogłoszenie wychowawcy, ogłoszenie Dyrektora

Pierwszy poniedziałek każdego miesiąca

 

Zajęcia z wychowawcą poświęcona tematyce zdrowego odżywiania się

Uczniowie I-VIIII

Nauczyciele wychowawcy I-VIII

Zajęcia z wychowawcą

Gazetki klasowe, plakaty, prezentacja.

Kwiecień

 

Realizacja programu „Trzymaj formę”

 

 

 

 

 

 

Organizacja Światowego Dnia Zdrowia

Uczniowie I-VIIII

Nauczyciele wychowawcy I-VIII

Plan Dnia zdrowia

Apel, gazetki klasowe, plakaty na korytarzu,

Harmonogram imprez szkolnych (7 kwiecień)

 

Przygotowanie konkursów plastycznych „Styl życia”

Uczniowie I-VIIII

Nauczyciel plastyki wraz z wychowawcami I-VIII

 

Plakaty, rysunki,

Kwiecień

 

Światowy Dzień Walki z Aids

Uczniowie I-VIII

Nauczyciel biologii

 

Forma dowolna

1 grudzień

 

„Żyj smacznie i zdrowo”

Uczniowie VII-VIII

Nauczyciel biologii

Scenariusz

Sponsor Winiary

Wg. programu pracy dydaktycznej

 

Pierwszy dzwonek- stop pneumokokom !

Uczniowie I-VIII

Nauczyciel biologii

Scenariusz

Forma dowolna

Wg. programu pracy dydaktycznej

 

Dzień bez słodyczy

Uczniowie I-VIIII

Nauczyciele wychowawcy I-VIII

Ogłoszenie SU

Rysunki, plakaty,

 

 2 tydzień każdego miesiąca,

 

Udział szkoły w programach mleko, owoce, warzywa

Uczniowie I-V

Pani Barbara Siwek, Pani Barbara Budkowska

 

 

Wg programu

 

Projekt klasowy “zdrowy styl życia”

Uczniowie IV-VIII

Wychowawcy klas IV-VIII

Zajęcia z wychowawcą, Światowy Dzień Zdrowia

Prezentacja w klasach VI-VIII, plakaty kl. IV-V

Marzec

 

Akcja informacyjna na stronie internetowej szkoły oraz Facebooku

Uczniowie I- VIII

Informatyk, Wychowawcy klasy VII-VIII

Zajęcia koła informatycznego

Krótkie teksty (max 100 słów)

Raz na 2 tygodnie

 

Organizowanie wyjazdów na basen, lodowisko

Uczniowie VI-VIII

Nauczyciele w-f

Basen

Zajęcia na basenie

Październik

 

Organizowanie zajęć sportowych

Uczniowie I- VIII

Nauczyciele w-f

Hala, boisko szkolne

Piłka nożna, piłka siatkowa itp.

Harmonogram zajęć sportowych

 

Organizowanie Dnia Sportu

Uczniowie I- VIII

Nauczyciele w-f, nauczyciele nauczania wczesnoszkolnego

Hala, boisko

Gry zespołowe,

Kulki itp.

Ostatni tydzień roku szkolnego

 

Prelekcje prowadzone przez pielęgniarkę, lekarza, dentystę (lokalnych profesjonalistów)

Uczniowie I- VIII

Pielęgniarka, lekarz, dentysta.

 

 

 

 

Ustalenie ze specjalistami

Kształtowanie poczucia tożsamości narodowej:

 

Przygotowywanie oraz udział uczniów w uroczystościach szkolnych,

 

Uczniowie, rodzice, nauczyciele  klas I-VIII

Według terminarzu uroczystości i imprez szkolnych

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego, Ślubowanie klasy I, klasowy Dzień Chłopaka, Dzień Edukacji Narodowej, Andrzejki klasowe, klasowe spotkanie opłatkowe, Święto Patrona Szkoły,  Walentynki, Dzień Kobiet, Dzień Babci i Dziadka, 

 

Według terminarzu uroczystości i imprez szkolnych

 

Przygotowywanie oraz udział uczniów w uroczystościach lokalnych

Uczniowie, rodzice, nauczyciele  klas I-VIII

Według terminarzu uroczystości i imprez szkolnych

Święto Odzyskania Niepodległości, 1-3 Maja,

Piknik  na Dzień Matki i Ojca, Uroczyste obchody 100-lecia szkoły, Boże Ciało.

 

Według terminarzu uroczystości i imprez szkolnych

 

Udział uczniów w dyskotekach szkolnych

Uczniowie, rodzice, nauczyciele  klas I-VIII

Opiekun SU, wychowawcy klas I-VIII

Dyskoteka Andrzejkowa,

Zabawa Choinkowa

Sala gimnastyczna

30.11.2017;

27.01.2018

 

Konkursy plastyczne o tematyce patriotycznej

Uczniowie klas I-VIII

Nauczyciel plastyki wraz z nauczycielami wychowawcami klas I-VIII

“11 listopada”, “3 maja”

Plakaty, rysunki, kolaże i inne formy

2 tydzień listopada,

4 tydzień kwietnia

 

Spotkania z istotnymi osobami społeczności lokalnej

Uczniowie klas I-VIII

 

 

 

 

Cały rok

 

Organizowanie konkursów na temat patrona szkoły

Uczniowie klas I-VIII

Katecheci

 

 

Styczeń 2018

 

Opieka nad miejscami istotnymi dla społeczności lokalnej

Uczniowie klas I-VIII

Opiekun SU,

Nauczyciel historii

Grób nauczycielki, kopiec itp.

 

Cały rok

 

Stworzenie zakładki na stronie internetowej szkoły “Moja mała ojczyzna”.

Uczniowie klas IV-VIII

Nauczyciel informatyki, nauczyciel historii, uczniowie kl. VII-VIII

Aktualizacja zakładki przez uczniów

Krótkie teksty (max 100 wyrazów), sentencje, istotne wydarzenia, zabawne fakty, zdjęcia, obrazki itp. 

Minimum raz w miesiącu

 

 

Przeprowadzenie zajęć z wychowawcą nt.: Dzień Edukacji Narodowej, 11 listopada,Wszystkich Świętych, 3 Maja,

Uczniowie klas IV-VIII

Nauczyciele wychowawcy I-VIII

Zajęcia z wychowawcą

Metody dowolne np.: prezentacja, plakaty, rysunki, prace plastyczne, praca w grupach, praca indywidualna, projekty itp.

2 tydzień października, 4 tydzień października,

1 tydzień listopada,

4 tydzień kwietnia

 

 

Weryfikacja znajomości hymnu, symboli narodowych

Uczniowie klas I-VIII

Nauczyciel historii, muzyki, nauczania wczesnoszkolnego

Na lekcjach historii i muzyki, edukacji politycznej

Metody dowolne

Według przedmiotowych programów pracy dydaktycznej

 

Prowadzenie kroniki szkolnej

Uczniowie klas I-VIII

 Uczniowie klas VII/ VIII pod kierunkiem nauczyciela polonisty

 

Teksty, rysunki, zdjęcia itp.

Terminarz uroczystości

 

Organizacja Dni języków obcych

Uczniowie klas I-VIII

Nauczyciele języków obcych

Scenariusz

Konkursy, plakaty, projekty, gazetki 

Czerwiec

 

Dni europejskie

Uczniowie klas I-VIII

Nauczyciele języków obcych, geografii, WOS

Scenariusz

Metoda projektów klasowych, plakaty, rysunki

9 maj

 

Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego

Uczniowie klas I-VIII

Nauczyciele poloniści

Scenariusz

Konkurs recytatorski, konkurs poezji, konkurs na najlepsze wypracowanie

21 luty

Zapobieganie niepowodzeniom dydaktycznym:

 

Organizacja pomocy rówieśniczej

Uczniowie klas I-VIII

Nauczyciele wychowawcy I-VIII oraz uczniowie zdolni

 

 

Cały rok

 

Przedstawienie mnemotechnik

Uczniowie klas I-VIII

Nauczyciele wychowawcy I-VIII

Zajęcia z wychowawcą

Prezentacja, filmiki, wykład

Grudzień

 

 

Diagnoza stylów uczenia się oraz typów inteligencji

Uczniowie klas IV; VII

Psycholog

Zajęcia z wychowawcą

Metody kwestionariuszowe, prezentacja

Listopad

 

Stały kontakt wychowawcy z rodzicami uczniów mających trudności edukacyjne

Uczniowie klas I- VIII

Wychowawcy klas I-VIII,

Strategie informacyjne

Indywidualne rozmowy z rodzicami, uczniami itp.

Cały rok

 

Informowanie pisemne rodzica o trudnościach dziecka przez nauczyciela przedmiotowego

Uczniowie klas I- VIII

Nauczyciele przedmiotowi

Strategie informacyjne

Indywidualne rozmowy z rodzicami, uczniami, notatki do zeszytu

Cały rok

 

Organizowanie zajęć wyrównawczych

Uczniowie klas I- VIII

Nauczyciele przedmiotowi

Dziennik zajęć pozalekcyjnych

Metody dowolne

Cały rok, harmonogram zajęć dodatkowych

 

Dostosowanie wymagań edukacyjnych

Uczniowie klas I- VIII

Nauczyciele przedmiotowi

Zajęcia edukacyjne

Według opinii, orzeczeń PPP , wskazówek metodyka prowadzącego szkolenie

Cały Rok

 

Stosowanie pochwał na forum klasy

Uczniowie klas I- VIII

Nauczyciele przedmiotowi

Zajęcia edukacyjne

 

Cały Rok

 

Opracowywani, aktualizacja, podsumowanie  IPET-u

Uczniowie klas I- VIII

Zespoły klasowe

Spotkania zespołów klasowych

Analiza, dyskusja, burza mózgów itp.

Wrzesień, styczeń, czerwiec 

 

Współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Janowie Lubelskim

Uczniowie klas I- VIII, nauczyciele wychowawcy, rodzice

Psycholog, logopeda,

pedagog

Oferta PPP

Szkolenia, warsztaty, prezentacja itp.

Cały rok

 

Stosowanie metod aktywizujących

Uczniowie klas I- VIII, nauczyciele wychowawcy, rodzice

Nauczyciele przedmiotowi

Zajęcia lekcyjne

Np.: mapa mentalna, burza mózgów,

Cały rok

 

V STRATEGIA EWALUACJI

 

Ewaluacja celuCzy osiągnięto cele zamierzone w Programie?

- Czy zmniejszyła się liczba wagarów/nieobecności/ uwag negatywnych?

-Czy zwiększyła się frekwencja uczniów uczestniczących kołach zainteresowań/ zajęciach wyrównawczych?

- Czy zwiększyła się frekwencja uczniów w konkursach/olimpiadach/zawodach?

Ewaluacja procesu:

Czy sposób realizacji sprzyjał osiągnięciu celów?

Które z przyjętych działań wymagały zbyt dużego nakładu czasu?

Które działania były zbyt kosztowne?

Które z działań były nie spójne z celami?

Które z działań zostały przeprowadzone z opóźnieniem i dlaczego?

Ewaluacja na koniec roku w formie ankiety do rodziców, wywiadu z dyrektorem/wicedyrektorem/ wywiadu z Radą Rodziców, ankiety do nauczycieli; ankiety do administracji, odnotowania działań w dziennikach lekcyjnych, analizy przypadku, sprawozdań z realizacji „Programu wychowawczo- profilaktycznego” po 2 półroczu, analizy wniosków oraz rekomendacji dyrektora szkoły.

Proponowane terminy:

- styczeń-luty  2018 –przygotowanie arkuszy ankiet i wywiadu oraz przeprowadzenie ich, a także analiza dokumentacji.

- maj- czerwiec 2018, powtórzenie diagnozy używając tych samych narzędzi.

-czerwiec/wrzesień  2018-  opracowanie zaleceń i kierunków zmian.

- wrzesień 2019 -  modyfikacja „Programu”.

VI PLANY WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNE KLAS

 

Źródło podrozdziału: Marek Konopczyński, Joanna Borowik, Piotr Chlebowski, Marcin Kolemba, Katarzyna Szorc, Jolanta Szada-Borzyszkowska, Magdalena Wieczorek. (2017). Program wychowawczo-profilaktyczny szkoły i placówki. Materiały szkoleniowe dla nauczycieli konsultantów i doradców metodycznych. Ośrodek Rozwoju Edukacji: Warszawa.

 

Klasy I-III

Zdrowie – edukacja zdrowotna

 

Zapoznanie z podstawowymi zasadami dbałości o zdrowie własne i innych. Kształtowanie umiejętności kreowania środowiska sprzyjającego zdrowemu stylowi życia. Zapoznanie z zasadami zdrowego, racjonalnego odżywiania się, higieny osobistej i aktywności fizycznej. Przygotowanie do podejmowania działań mających na celu zdrowy styl życia w aspekcie fizycznym i psychicznym. Kształtowanie postawy odpowiedzialności za własne zdrowie. Rozwijanie umiejętności podejmowania działań na rzecz ochrony przyrody w swoim środowisku. Kształtowanie umiejętności analizy zjawisk przyrodniczych, rozumowania przyczynowo-skutkowego. Uświadomienie wpływu przyrody nieożywionej na życie ludzi, zwierząt i roślin. Kształtowanie wytrwałości w działaniu i dążeniu do celu, umiejętności adekwatnego zachowania się w sytuacjach zwycięstwa i porażki.

 

 

Relacje – kształtowanie postaw społecznych

 

Kształtowanie podstawowych umiejętności komunikacyjnych. Rozwijanie umiejętności formułowania prostych wniosków na podstawie obserwacji i własnych doświadczeń. Kształtowanie umiejętności przestrzegania obowiązujących reguł. Kształtowanie umiejętności nawiązywania i podtrzymywania relacji z rówieśnikami, rozpoznawania ich potrzeb, zgodnej współpracy z innymi, z zachowaniem obowiązujących norm i reguł kultury osobistej. Przygotowanie do sprawiedliwego i uczciwego oceniania zachowania własnego i innych ludzi.  Zapoznanie z podstawowymi prawami i obowiązkami wynikającymi z roli ucznia oraz członka szkolnej społeczności, rodziny i kraju. Rozwijanie empatii, umiejętności podejmowania działań mających na celu pomoc słabszym i potrzebującym, umiejętności rozwiązywania konfliktów i sporów.

 

Kultura – wartości, normy, wzory zachowań

 

Kształtowanie umiejętności właściwego komunikowania się w różnych sytuacjach społecznych, dbałość o język i kulturę wypowiadania się. Kształtowanie umiejętności analizy prostych sytuacji wychowawczych, odróżniania dobra od zła. Kształtowanie gotowości do uczestnictwa w kulturze, poszanowania tradycji i kultury własnego narodu, a także poszanowania innych kultur i tradycji. Określanie swojej przynależności kulturowej poprzez kontakt z wybranymi dziełami sztuki, zabytkami i tradycją w środowisku rodzinnym, szkolnym i lokalnym. Uczestniczenie w życiu kulturalnym środowiska rodzinnego, szkolnego, lokalnego oraz wydarzeniach organizowanych przez najbliższą społeczność. Kształtowanie wrażliwości estetycznej poprzez kontakt z dziełami literackimi i wytworami kultury. Zapoznanie z wybranymi dziełami architektury i sztuk plastycznych należących do polskiego i europejskiego dziedzictwa kultury, wyzwalanie potrzeby kontaktu z literaturą i sztuką dla dzieci. Kształtowanie postaw wyrażających szacunek dla ludzi, niezależnie od religii, statusu materialnego, wieku, wyglądu, poziomu rozwoju intelektualnego i fizycznego oraz respektowanie ich praw, podejmowanie działań w celu zapobiegania dyskryminacji. Inspirowanie do podejmowania aktywności i inicjatyw oraz pracy zespołowej. Wspomaganie działań służących kształtowaniu własnego wizerunku i otoczenia. przygotowanie do radzenie sobie w sytuacjach codziennych wymagających umiejętności praktycznych, budzenie szacunku dla pracy ludzi różnych zawodów. Przygotowanie do podejmowania działań mających na celu identyfikowanie i rozwijanie własnych zainteresowań. Wstępne kształtowanie postaw wyrażających szacunek do symboli i tradycji narodowych oraz tradycji związanych z rodziną, szkołą i społecznością lokalną. Kształtowanie umiejętności wyrażania własnych emocji w różnych formach ekspresji. Kształtowanie poczucia własnej wartości dziecka. Podtrzymywanie ciekawości poznawczej, rozwijanie kreatywności i przedsiębiorczości oraz brania odpowiedzialności za swoje decyzje i działania. Kształtowanie świadomości odmienności osób niepełnosprawnych, innej narodowości, wyznania, tradycji kulturowej oraz ich praw.

 

Bezpieczeństwo – profilaktyka zachowań ryzykownych (problemowych)

 

Zapoznanie z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa w różnych sytuacjach życiowych. Kształtowanie właściwego zachowania się w sytuacji zagrożenia życia i zdrowia oraz sytuacjach nadzwyczajnych. Kształtowanie umiejętności wyszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł, korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnych. Kształtowanie świadomości negatywnego wpływu pracy przy komputerze na zdrowie i kontakty społeczne oraz niebezpieczeństw wynikających z anonimowości kontaktów. Respektowanie ograniczeń dotyczących korzystania z komputera, Internetu i multimediów. Przygotowanie do bezpiecznego i rozsądnego korzystania z narzędzi i urządzeń technicznych, bezpiecznego organizowania zajęć ruchowych i poruszania się po drogach. Przygotowanie do bezpiecznego korzystania ze środków komunikacji, zapobiegania i przeciwdziałania sytuacjom problemowym. Kształtowanie umiejętności utrzymywania ładu i porządku wokół siebie, w miejscu nauki i zabawy.

 

                                            „Zdrowie – edukacja zdrowotna”

IV

Nabycie podstawowej wiedzy na temat stresu. Inspirowanie młodzieży do myślenia o własnej motywacji do działania. Nabywanie umiejętności gromadzenia i porządkowania wiedzy o sobie. Kształtowanie postaw otwartych na poszukiwanie pomocy oraz porady, kiedy zaczynają się trudności i kiedy wybór jest ważny i trudny. Kształtowanie postaw prozdrowotnych poprzez promowanie aktywnego i zdrowego stylu życia.

V

Zachęcenie uczniów do pracy nad własną motywacją oraz analizą czynników, które ich demotywują. Kształtowanie umiejętności podejmowania i realizacji zachowań prozdrowotnych. Prezentowanie sposobów pokonywania własnych słabości oraz akceptowania ograniczeń i niedoskonałości.

VI

Kształtowanie umiejętności rozpoznawania własnych cech osobowości. Kształtowanie konstruktywnego obrazu własnej osoby, np. świadomości mocnych i słabych stron. Rozwijanie właściwej postawy wobec zdrowia i życia jako najważniejszych wartości. Doskonalenie i wzmacnianie zdrowia fizycznego.

 

VII

Kształtowanie postawy proaktywnej, w której uczeń przejmuje inicjatywę, ale też odpowiedzialności za swoje działania, decyzje. Kształtowanie umiejętności świadomego wyznaczania sobie konkretnych celów. Rozwijanie umiejętności hierarchizacji zadań. Podnoszenie poczucia własnej wartości poprzez określanie osobistego potencjału. Kształtowanie świadomości własnego ciała z uwzględnieniem zmian fizycznych i psychicznych w okresie dojrzewania.

VIII

Kształtowanie postawy uczniów nastawionej na rozwiązania – charakteryzującej się samoświadomością, wyobraźnią, kreatywnością. Kształtowanie umiejętności wyznaczania sobie celów krótko- i długoterminowych. Rozwijanie umiejętności ustalania priorytetów, uwzględniając kryteria ważności i pilności. Rozwijanie umiejętności oceny własnych możliwości. Kształtowanie świadomości dotyczącej wykorzystania ruchu w życiu człowieka jako skutecznego sposobu dbania o zdrowie psychiczne.

 

„Relacje; kształtowanie postaw”

 

IV

Kształtowanie umiejętności właściwej komunikacji, stanowiącej podstawę współdziałania. Kształtowanie umiejętności asertywnego wyrażania własnych potrzeb. Rozwijanie wrażliwości na potrzeby i trudności innych ludzi. Kształtowanie postawy szacunku i zrozumienia wobec innych osób. Rozwijanie zdolności do inicjowania i podtrzymywania znaczących głębszych relacji. Budowanie atmosfery wzajemnego szacunku w społeczności szkolnej

V

Rozwijanie umiejętności rozumienia innych, która sprzyja efektywnej współpracy. Wyzwalanie chęci do działania na rzecz innych osób w celu poprawy ich sytuacji (wolontariat). Rozwijanie poczucia przynależności do grupy (samorząd uczniowski, klub, drużyna, wspólnota). Kształtowanie otwartości na doświadczenia innych ludzi, ich sposobów rozwiązywania problemów, na nową wiedzę. Rozwijanie świadomości dotyczącej roli osób znaczących i autorytetów.

 

VI

 Kształtowanie umiejętności współpracy w dążeniu do osiągnięcia celu. Uwrażliwianie na różne obszary ludzkich problemów i potrzeb poprzez krzewienie potrzeby udzielania pomocy (wolontariat). Rozwijanie umiejętności komunikacyjnych: wyrażanie własnych opinii, przekonań i poglądów. Rozwijanie świadomości roli i wartości rodziny w życiu człowieka. Rozwijanie samorządności.

VII

Kształtowanie umiejętności wchodzenia w interakcje z ludźmi w sposób zapewniający zadowolenie obydwu stron. Kształtowanie umiejętności szukania inspiracji, rozwijanie własnej kreatywności. Rozwijanie odpowiedzialności za siebie i innych (wolontariat).

VIII

Kształtowanie umiejętności poszukiwania takich rozwiązań, które stwarzają korzyści dla obydwu stron. Rozwijanie umiejętności dostrzegania pozytywnych aspektów działania zespołowego poprzez docenienie różnic zdań i wiedzy, doświadczeń, specjalizacji, kompetencji. Rozwijanie potrzeby ciągłego doskonalenia siebie jako jednostki, członka rodziny i społeczeństwa.

 

„Kultura: wartości, normy, wzory zachowań”

 IV

Zapoznanie się z rolą zainteresowań w życiu człowieka, uwrażliwienie na kwestie moralne, np. mówienia prawdy, sprawiedliwego traktowania. Kształtowanie pozytywnego stosunku do procesu kształcenia. Kształtowanie potrzeby uczestnictwa w kulturze.

V

Rozwijanie zainteresowań oraz pasji uczniów, kształtowanie samoświadomości dotyczącej praw, wartości, wpływów oraz postaw. Rozwijanie umiejętności wyrażania własnych emocji. Rozwijanie umiejętności właściwego zachowania się z uwzględnieniem sytuacji i miejsca.

VI 

Rozwój zainteresowań, poszerzenie autonomii i samodzielności , Rozwijanie umiejętności krytycznego myślenia w kontekście analizy wpływów rówieśników i mediów na zachowanie. Dokonywanie analizy postaw, wartości, norm społecznych, przekonań i czynników które na nie wpływają. Rozwijanie szacunku dla kultury i dorobku narodowe

VII

Popularyzowanie alternatywnych form spędzania czasu wolnego , Rozwijanie pozytywnego stosunku do procesu kształcenia i samokształcenia, zaangażowania w zdobywanie wiedzy i umiejętności. Rozwijanie takich cech jak: pracowitość, odpowiedzialność, prawdomówność, rzetelność i wytrwałość. Umacnianie więzi ze społecznością lokalną.

VIII

Popularyzowanie wiedzy o różnicach kulturowych oraz rozwijanie umiejętności korzystania z niej w kontakcie z przedstawicielami innych narodowości. Popularyzowanie wiedzy  i rozwijanie świadomości na temat zasad humanitaryzmu. Rozwijanie poczucia odpowiedzialności społecznej poprzez podejmowanie działań na rzecz lokalnej społeczności.

                „Bezpieczeństwo profilaktyka zachowań ryzykownych (problemowych)”

IV

Redukowanie agresywnych zachowań poprzez uczenie sposobów rozwiązywania problemów. Budowanie atmosfery otwartości i przyzwolenia na dyskusję. Uświadamianie zagrożeń wynikających z korzystania z nowoczesnych technologii informacyjnych. Zwiększenie wiedzy na temat środków uzależniających i zagrożeń z nimi związanych. Rozwijanie umiejętności troski o własne bezpieczeństwo w relacjach z innymi.

V

Rozwijanie umiejętności prowadzenia rozmowy w sytuacji konfliktu – podstawy negocjacji i mediacji. Rozwijanie umiejętności identyfikowania przyczyn własnego postępowania. Dokonywanie analizy wpływu nastawienia do siebie i innych na motywację do podejmowania różnorodnych zachowań. Zwiększenie osobistej odpowiedzialności, zachęcanie do angażowania się w prawidłowe i zdrowe zachowania. Doskonalenie umiejętności rozpoznawania symptomów uzależnienia od komputera i Internetu.

VI

Dostarczenie wiedzy na temat osób i instytucji świadczących pomoc w trudnych sytuacjach. Budowanie atmosfery wsparcia i zrozumienia w sytuacji problemowej oraz promowanie rzetelnej wiedzy mającej na celu zredukowanie lęku. radzenia sobie z własnymi negatywnymi emocjami oraz z zachowaniami agresywnymi. Kształtowanie przekonań dotyczących znaczenia posiadanych informacji, których wykorzystanie pomaga w redukowaniu lęku w sytuacjach kryzysowych. Rozwijanie świadomości dotyczącej prawa do prywatności, w tym do ochrony danych osobowych oraz ograniczonego zaufania do osób poznanych w sieci.

VII

Rozwijanie postaw odpowiedzialności za dokonywane wybory i postępowanie. Dostarczenie wiedzy z zakresu prawa dotyczącego postępowania w sprawach nieletnich. Przeciwdziałanie ryzykownym zachowaniom seksualnym. Rozwijanie umiejętności reagowania w sytuacjach kryzysowych, niesienia pomocy dotkniętym nimi osobom oraz minimalizowania ich negatywnych skutków. Rozwijanie umiejętności lepszego rozumienia siebie poprzez poszukiwanie i udzielanie odpowiedzi na pytania: Kim jestem? Jakie są moje cele i zadania życiowe?

VIII

Propagowanie wiedzy na temat prawnych i moralnych skutków posiadania, zażywania i rozprowadzania środków psychoaktywnych. Rozwijanie umiejętności wykorzystywania elementów negocjacji i mediacji w sytuacji rozwiązywania konfliktów. Rozwijanie umiejętności podejmowania działań zgodnych ze zweryfikowanymi źródłami wiedzy. Utrwalanie umiejętności oceny konsekwencji podejmowanych działań dla siebie i dla innych –określanie alternatywnych rozwiązań problemu. Rozwijanie umiejętności prowadzenia rozmowy w sytuacji konfliktu – podstawy negocjacji i mediacji.

 

 

ZAŁĄCZNIKI

„Sylwetka absolwenta”- lista cech charakteru, postaw, wartości

Wywiad z dyrektorem szkoły 

Ankieta „Profilaktyka w szkole”

Ankieta „Moje oczekiwania”,